Facultas itheologka. HRISTIANUS KORTHOLT, S. Theol. D. & Prof. Prim, abfolutisplerisque Confesfionis Au- Jguftanae Articulis, in exponendis, quac reftant, ^"“■—capitibus fedulo pergct, brcvi, volcnte Deo, finem his ledionibus impofiturus,& ad alia properatu- rus, quse fuotemporeintimabuntur. Privatim continua- bit collegia ledorio-examinatorium & difputatorium, iisqae abfolutis, collegium Pradicum in futurorutn Ec- clefiac Miniftrorum ufum apcriet.Difputationibu* publi- cis materiam fubminiftrabunt partim Disquifitiones anti- Baronianacontinuandat, partim nobilisfima de Perfecu- tionibus Cfiriisanorum primaevorum. hiftoria. Ecdefia« ftica. Docet horä X. PAULUS SPERLING, D.invitus adhuc fui muneris pu- blici partibus äbftinerecogiturjcui animus,ardor & futn- mum in provehendis ledisfimae Juventutis commodis, ftudium nec defuit unquam, nec, dum vivo, deerit: at deftituunt pios hofee & finceros conatus vires afflidisfi- mi & decrepitiSeni«; Deo fievoIente,fubcujus paternä manu ledo plerumque adfixus tenetur, variorumque morborum acfymptomatumperpetuumquafi contuber- nium eft fadus. Ignofcite, obfecro & obteftor, quot- quot veftrüm intereft, Serenisßme Dux, Summe Prin« ceps, Honoratisfimi Dnn. Collegae & Patres Academic?, Tuque Nobilisfima Studioforum cohors, Quod fi vel tantillum optatac valetudinis ac virium recuperarc, ac cum iis melioremingratiam rediredivina dabit benigni- tas, eccc me paratisfimum! interim incertus fpei nunc potiüs promittere, quam implerc officium vel fpartatn ornare posfum. Vaiete. MAT-