Facultas Fheologiccu». C HRISTIANUS KORTHOLT, D. publicis Iedio- nibus exponere perget, juxta ferietn Articulorum Auguftana: Confesfionis, Dogmata Theologica, privatim verö tradet manududionem ad ftudium Theologicum dextte feüciterque tradandum, inftitutu- rus infuper, privatos inera parietes, exercitium difputa- torium ad illuftranda praccipua Chriftianae fidei capita. Docet publice horä X. PAULUS SPERLING, D. quidnam in palarftra hac Academicä Jiquidöpolliceri poslit,necne,fibi ipfi dcfpe- rat, prxfertitn, inftante hoc Semeftri hiberno, valetudini lnfeftorquumä mifsionecaufsariapropiusabeflevideatur- Jitenim fi> tefte Medicorum principe, oK(& 6k ytvi\Kvx<r(&> Quantus,quantus homo, eft primaevä abo rigine Morbusjquanto magisSenedus ipfa eft Morbui, & onus Aithna gravius? qualispropemodum eft fua; quip- pe feptuagenario'major, &ut plurimümClinica, depofitd pene äc defperatä atque conclamatä corpufculi falute, qux (arcinas mature convafare,necfpem,quacreliquaeft exigua,longiu*extenderetnonet,adeoq;jubet. Neque ta rnen decrevit,de ftationedemandatä, injufsuSummi Im- peratoris, quod &vetat Pythagoras,Optimiqj Principit omnino decedere: fed potiüs extrema quxvis fuftinere atque experiri. MATTHIAS WASMUTH, S.Theol. D.& Prof. Ord. Explicationem Locorum Glasficorum Vet. Teft.fuetä ha- tftenus methodö continuabit, obfcuriora quacque b Ver- fionibus Orientalibus illuftrando, & gcnuinum fenfum a perverfionibus Adverfariorum vindlcando. Legit Diebus Mcrcurii & Sabb. horälX, mat* CHRIS-