NICOLAUS MARTINI,U.J. D.Nov.& PoIit.Prof. Ord.intradendacivili dodrina,tabulis fuccindis exhibi- ta, porro progredieturjquod fi de argumento aliquocivili public^ difputare cuipiam placuerit, illifuum praefidium promptus offert InPoliticis praelegic hora odava matut. /*/ GEORGIUS ERNESTUS ^dbbet*0/Phil. /& Moral. Prof, Ordin. interpretationem Operis Nicomachii, quod Ariftotelcmhabet Autorem,publiceabfoivit,atq; etiam Collegium Ethicum privatum ad finem deduxit.Quoniam autem ea eft Operis Nicomachii pratftantia, utid ipfum ä multis magni nominis Dodoribus PhilofophiaePradicse, omnibus,qui quidem PhilofophiaePradicatexcolendat fe- rid animumapplicant, fere prae reliquis omnibus hu/us argument! fcriptis fedulo & olim fuerit commendatum, & adhuchodi£ jure merito commendetur, ipfum illud O- pus de novoordietur,publicequeacperfpicu6interpreta* bitur, fpretis fciolorum quorundam » quibus Ariftoteles forfanvix vifus,nedumledus,cert£non intclledus, vo- culis, Seduloautemidaget,ut telamhanc fi non proxi mo femeftri,faItemhdcamio abfolvat. Si quibus vero vel ob brevitatis ftudium, velutaliorum dodrinamcum Ariftotelica contendant, vel etiam aliam quamcunque ob caufam recentior aliquis (criptor magis arriferit , iis intra privates parietes fatisfacereconabitur. SubPraefi- dioejus proximo elapfo femeftri habitat funt Dilputatio- nesdux,quarum prior fuitlnauguralis. Quod fi non dee- runt,qui Refpondentiumpartesin ferecipere voluerint, fingulos, nifi forte ipGsDnn. Refponfurisaliter fuerit visu, librosfingulisDifputationibus( publice an privatim infti- « tuen-