xet cetera» Privatim continüabit le&iones de Offi cio Miniftrorum Ecckfia:: neque iis deerit, qui pu- blicis difputationibus profe&uum fuorum fpecimina funtedituri. DocethoraX. PAULUS SPERLING, D. & ProfefsorOr- din. Facultatis Theol* h» t. Decanus* Cum rcsEc- clefise, ä Confefsione Auguftanl, Auguftifsimolm- peratoriCarolo V» in Comitiis Germania aBguftif- simisabOrthodoxis Proteftantibus exhibitä, ad hxc ufquetempora pafsim terrarnm gefta^, ejus jam fint antiquitatis, (fefqui enim feculum eft propemodum elapfum) neque minus tantas dignitatis, varietatis,ac utilitatis, ut cam quibusvis in hoc genere aliis certarc pofsint 5 cas deinceps hoc SemeftrL quan tum quidem Deus valetudinis & virium benigne eft indulturus, enarrare animo conftitutum habet, ac prsecipua maximeqj memorabilia nontantüm ex Scriptispublice editispetita, verum etiam Autogra- phis, non itaubiqueobvüs, aut bona fide ex iisdem defcriptis, excerpta ac deprompta delibare» Docet publicd Horä poft meridiem Secundä. Facultas juridical* QAMVEL RACHELIVS D. Jur. Natur. & ^Gent.PP. prasfentitempori & Auditorio ut ftu- deret.fuperiori femeftriInftitutionom Juftimanea- r rum