Facultas Thcologicju. ETRUS MUSyEUS D. praterito femefiri, primüm propofi- tas thefes contra Pontificios, dein bre ves difquifitiones contra Photinianos, quibus myfterium Trinitatis a contra- diäione vindicabatur, denique quas aufpicio Sere- mffimi Principi.s fui, Ducis Regcntis Slefvici&Hol- fatis, publica vitdifputationes de Syncretifmo, pu- blicd prajlegendo&difputando, ceu promiferat, ab- folvit. Primam quoque leäionum privatarum tri- meftretnferiemprope finen» deduxir* Pofthac pu blice Reformatorumä Lutheranis diflenfum ac dis- fenfus caufas & momenta, privatim verd plerosque Socinianorumcrrorespeftilentiffimos, dante DEO examinareinftituir. DocethoraantemeridianalX. CHRISTIANUS ßortljolt/ D.ubihaäenus in publica Auguftana: Confeflionis explicatione, prxter Hiftorica, primum, fccundum, tertiumq; ar- ticulum interpretatus eft: fic cadem methodo.perte- xet