ria demonftret. Qu6 fine & privatum Collegium Accentua* torium y quafi theoreticum publics ifti praxi conjungerc* decrevit. fz) PracceptaTargumico-Rabbmica, compendio. fafimul& plena,didabitfub fingulis Regulis Grammati cs illius Chaldaeo-Syriacae, quam antehacDnis Audico- ribus communicavit; quod ita omnium commodiflTim& iftaedialedi omnes Chaldaifmo conjungantur. (j) Hifce-* abfolutis, vol. DEO fubjungetprax/n iu Textibus quibus« dam Targumico-Rabbinicis, feorfim eö fine excudendis, cumparteCMaforcemagnx8c<pzrvx j ut quaevistalia legen di & intelligendi promptitudinem facil^ aflequantur Au ditores (piÄeß&tot. Docet publice horä VIII matut. Privatim verb nunc & deinceps Collegia Hebrao - Gram- maticaplane gratis habebit, quoties modo numerus Audi- torum tantus extiterit. ( circiter 30), quö t faltem operac gratuity pretium ipfafiat fperataHebraizantium frequen, tia. SAMUEL REYHER,UJ.D,& Math. Prof. P.p u . blice Generalem Geographiamexplicavit& abfolvit, ali quot etiam demonftrationes Aftronomicas&Geodaeticas in Area Collegii & campo inftituit j impofterum veröGeo* graphicamfpecialem adder,acGeorgii Fournierii Geogra- phicam orbisnotitiamnon tantum explicabit, fed etiam corredionibus maxim£ neceffariis & additionibus äuge- bit, quäad finem perduda, Mechanicam five fcientiam de magnis ponderibusmovendis ordietur. Privatim Ar- chitedurammilitarem offenfivam,Geometriam &Pneu- maticamexplicavitjin quibusnon tantum perget, fedin aliis quoque,requirentibus Du- Studiofis fatisfaciet.Infu- per Difputationem primamPneumaticam five de Aere_» habuit&reliquasproximfc disquifitioni publics fubjiciet. Publice docet hör.IX, antemer. CM-