!- ».Ji JOHANNES ©c&wencf /Pfofeffor Juris Publ. & Ord* hocfcmeftri materiasquacreftabant ä priori itit.io.lib. 2. Inß. ujque adtit. 6. lib.4. totarn fcihcet materiam fucces- fionis,exteftamento&abinteftato, materiam item con- tra&uum, & quae eft de privates delictis, uti & utilisfimam materiam de Adionibus duodecimDifputationibus abfol- vit. Deinde in Epitome Novellarum, quam hadenus publice propofuit, materiasNovellarum, quac ad titulos Inftit, ufque adtit. \9.hb.3. de Inutilibus Supulationibus, occurrunt,per compedium explicavit» itaut ieriem In.-' ftit, fecutus, prinium cujusque titufi inInftitut.materiam breviterexpofuerit, deinde locapafallelaex^c? C. addi- derit, SctandemNovisfimumNovellarum jus^iveilludad textuum mlnftif. confirmationem, five produjftionenyfi- vecorredionem perthiet, Inftanti Semeftri dante Deo O. M. telam utriufque operrs adfinem perducet, & fi quäl prseter illudoperä, Civibus infer vire potcrit, petentibus earn fedulolocabit* Facultas Medical* D. CASPAR / Med.Prad. Pr. pracmifsa ha- denus prooemiali de principiis corporum naturaliu m coii- fiitutivis, quacChymica vulgo dieifolent,dodrinä, &ex- plicatione termiuoi'um Arris qukri maxime necefiaria, poft tfaditas nuper variorum Spirituum medicinahumyxx- parationes, annexa Temper ä{UoXoyid\ cur ita inftituatuf fuccedatqj eyxdfooig, ut& Ufu praeparatorum tum Medi co tum Chymicoffi quidem ifte concurrit) pariter actio- logicö, Dodrinamde O/ri/, Sahbus, CMagtfterijs&c. in po- fterum proponet* Privatim diebus extraordinarinariis con« tinuaturus difputatemm examtn eorum , quac hadenus fuere