PAULUS SPERLING D. abfolutä Explicati on D. Pauli Epiftolae ad Galatas, aggredietur Epifto- lamadPhilippenfes: quae, quamvis in vulgato T. Codice illä ad Ephefios fit pofteriorj tempons tarnen ordine prior effe videtur. Cum autem omnes Pauli Epiftolae incomparabilitcr funt egregix; tuminpn- mis omnium, quae in vinculis Romae funt feriptae, haec lstior, & blandior eft caeteris. Praeterea progreflus in Haerefeon & Conciliorum Enarratione adQuin- tum Seculum, pari paflu Semeftri koefpatio in fe- quentibus procedet. Neque minus Oratoriae Ec- clefiafticaeExercitiapro virili promoyebit; ubi fre- quentiores nomina fua ftexanimae iftius, atque o- mnium Reginas rerum Candidati fuerint profefti. Facultas Juridica. E RICUS MAURITIUS D. depofitoMagiftratu, le&iones Pande<ftarumpublicas, & privatas Ju ris publici gnaviter continuabit. Defiderantibp etiam aliudCollcgiumJuris aperiet.Siquietiam difputare publice aut privatim voluerint iisoperam fuam non negabit. HENRICUS MICHAELIS D. publicas Codi- cis praele&iones modo, quöha&enus, continuabit. Oblatas quoque publice privatorum Collegiorum inlnftitutiones & Pandeftas,aut aliamjuris materi- '■ ‘ am,