D. CHRISTIANUS KORTHOLT publice pertradabit ^ Controverfias, quae Proteftantibus cumPontificiis interce- ' dunt, daturus operam , ut intra annum, volente Deo, ledi- ones iftas abfolvat, Privatim autemlnftitutiones Cateche- ticas B. D. Dieterici Studiofae Juventuti explicabit. Sed & publicis Difputationibus vindicabit Tradatum fuum fub ti- tulo Vai(eriani Confeßorü ante aliquot annos editum, qut Aoma: ex decreto S. Indicis Congregationis inter libros prohibitos relatus, & Viennaea quodam Capuccino impu- gnatuseft. Deftinata eftipfius praeledionibus publicis ho- ra X ’ PAULUS SPERLING, SS. Theol. Prof P Or- din. demandatam fibi publica Autoritate Antiquitatisjuxta ac Oratoriae Ecclefiafticae fpartam pro virili ornare & exfc. ^ r qui omniopeadnitetur. InTheologiae etiam parte Exege- ticd fubinde alternis Librum Veteris, vel^Nov, Teilt. mter- oretabitur 3 ad Literalem maximt, ^uein vocant, feniunu Studiofam Juventutem manu dudurus, Operafq; commo- diflimis quibusque, quantum omninö fieri poterit, tempo- ribus ita partiturus , ut Ilias priores, has verö pofteriores Septimaiiccdies ac horse fibi vendicent. Et in publicis qui- dem Praeledionibus occupabitur quotidie Horä poll meri diem Secunda. Ad privata autem exercitia Auditoribus fuis eadem petituris operam minim£ abnuet* Facultas Juridica. E RICUS MAURITIUS, U. J. D. & P. P. publicas /V- 7 LedionesPaudedis impendet, ab Hora IXmatutinaad X.usque,atqueoperamdabit, uteapraecipud, quae ufui in publicum eflTepofiint, quanta fieri poterit, brevitate r doceat