& 44 44:444444:444%|44^44tt4 44444 Facidtas Theologica, ETRUS MUS.EuS, S. Thcol. D.&Prof» accuratamlocorum The.: ologicorum explicationem, & fub- inde in iis occurrentium difficultatum enodationem publicis fuis le&ioni- bus delegit. Impeditus tarnen ma- giftratu, quem jam gerit, fegnius, quam vellet, partes muneris Profef- fbrii , jJuflcä -»utem rlilijjr'nfillC . fi Deus volet, implebit, fiquequodin tegrum hadlenus relinquitur, idem (ibi argumentum lervet, enixe operam dabit, ut quantum vis latitfim£pateat , quot annis ejus ftadium decurrat: quo illi, quinon ultra annum commoraripofiTunt,faltem nonprius ä nobis recedant, quam fundamenta Theologiae collocaverint , quibus quiequid prsterea Sacrorum ftudiorum eft,tnmtitur» feu expediundae controverficE, feu Sacra Biblia fint explananda. Adhocpe- tentibus publice ac privatim difputandi operam commoda- bit, quantum per diftas magiftratus occupationes licebit; cumprimistotam Theologiam breviculis ac fuccinftis the- fibus publice difputandis compleftetur, perpetuo Refpon- dente Dn*M BartholomaeoNaifero. Praeleget autemhora antemeridianä IX.