Steinberg 12 — Steln-Stratze 18. 822 1. Mt. 2. b Eleksrsnt 8. dl. 3eblSs. Adt, I: Aus ksiostsm Uopksn nnck Nalr bor Elvi LU.dll1d-.Dl dUcI (31 gestellte helle und dunkle Lagerbieres Cabinetbrän, Exportbier- 12 23730 72,00 3602 (siehe Nr. 9 u. 3ic« Reche 1 A.) Franzen, D., Mw. u. Miteigentümer, Bes. Eg. Heuer, I. P. SB., Geschäfts. Neue Reihe.» Stcin-Stratze, von der Holtenauer Straße an. 1 76300 204,00 8639 Blohm, W., Maurerinstr., Bes., 4. Eg- Holling, I. F„ Reisend. Christiansen, I. C„ Frl., Hök. — 1. Stahmer, I. H., Rett. Jnrk, E. H., Frl., -Fris. Schwenscn, H. M. C., Direkt. — 2. Niegel, A. I., Ob.-SK'rmcisgs.-Steucrm. Feuerhakc, F. A. SB,, Ger.-Vollz. — 3. Liebig, F. F. W., Mar.- Ob.-Bottel. Hofsmann Lamatsch Edler v. Waffen- stein, A., Kapt,-Lenin. z. D. — 4. Schwanz, H. W. L., Arb. _ 3 61200 144,00 5640 Laging, L. G., Ob.-Feuermstr. a. D.» Bes., Eg. Eg. Latzing, B., sind,. Phil. Mainz, W. G. F„ Buch- halt. — 1. Gade, F. SB., Ob.-Stenerm, Urban, C. A.,.Ob.-Btsm. — 2. Mttag, E. O. A„ techn. Sekr.- Slsp. — 3. Jede, F. C., Dtar.-Masch. Dalenbnrg, A. C., Ww. d. Brieftr. -Schlobohm, A., Mar.-Masch. — 4. Leuenhagcn, SB. H., Handl.zSg. 5 52800 156,00 5641 Kock, H. C. C., Vergolder, Mitbes. Harde, I. C., Malermstr., Mitbes. Eg. Hoffmann, I., Jnval. Hansen, Di, H. A., Frl., Näh. — 1. Kallin eher u. Lupoe, Deckisfiz. — 2. Armibonster, K., Mar.-Masch. Möller, Diar.-Stenerm. — 3. Off, I. L. H., Maurerpol. Stork, K. W. E„ Od.-Deckoffiz. — 4. Himmel, H., Feuerwehrm. Schirmer, H. R. W„ Schlosserg. " 7 54400 ' 144,00 5642“ Kock, P. F., Vorarbeiter, Bes. Eg. Hops, H. P. W., Schuhm. Odesey, P. F. W., 2M>. — 1. Weil, H., Diar.-Stenerm. Schulz, I. G., Ob.-Feuermstr. — 2. Scheel, F. M. A., Mar.-Werk- nistr. Kock, P. F., Vorarb. — 3. Zaorski, K., Ob.- Fenernrstr. a. D. Grarrzow, A. K. O. L., Mar.- Steuerm. — 4. Cari-us, Deckofsiz. Helmkkamp, F. W., Schutzm. 9 62400 132,00 6643 Kohlscheen, I. H., Zimmermstr., Bes. Eg. Ntstl, M., Brauer. Neumann, I. H. R., Bur.- Geh. Groß, K. W„ Müurevg. Melchert, M. E., städt. Kass.-Assist. — 1. Mochmann, R., Ob,-Mat.- Mrw. a. D. Klotz, W. A„ Mar.-Qb.-Feuevw. — 2. Bcnn, H„ Diar.-'Masch. Neumaier u. Alsleben, Deckofsiz. — 3. Casper, B., Mar.-Müsch. Als- leben, O., Mar.-Ob.-Feuerw., — 4. Firnges, I. G., Schlosserg. Pauls, N. F. W., Malerg. 11 62400 132,00 5644 Meyer, F. H. C„ Pöstassist., Bes. Eg. Behrinann, A. H., Hök. Cla-iitzen, K. H. A„ Qb.- Leutn. z. S. — 1. .KroMberg, A. u. Niemann, ?l., Miar.-Masch. — 2. Boje, E. A. SB., städt. Kass.-Assist- Koch. Mar.-Ob.-Mt. — 3. Wolf, B., Bierfnhrm. Drenkhahn, E., Ww. Lappe, E. H., Znschneid. — 4. Piontcck, F. SB., Manrerg. AppelLohm, F. M. 81., Schuhmg. 13 — — Günther, (£., Bäckermstr., Bes. — 15 Block, P., Schnetdermstr., Bes. — 17 — — Springer, W, Tischlermstr., Bes. 4 68000 156,00 5625 Reichelt, P. A. R., Techniker, Bes., 1. Eg. Barth, H. M.. Techn. Böttcher, A. F. S. M-. Ww. d. Werftinsp. -— 1. Matthießen, L. I. C., Privat. — 2. Steinhäfel, H. F. R., Diar.-Ob.-Müsch. a. D. Geblhard, E., Mar.-Ob.-Stcuernr. — 3. Hahn, SB. E., Torp.-Müsch. Satze, H. Al. I., terhn. Sew. — 4. Soltau, O. H. D., Lehr. 6 “53800 “144,00 6626 Schlausener, B. K. W., W>w., Bes., Eg. Eg. Wcndler, H., Dekorat. — 1. Myom, H- F-, Mar.- Ob.-Stmierm. Dan, H„ Hanptlehr. emer. — 2. Nenhoff, F. E. G., Qb.-Bootsm. a. D. Kalthoff, Torp.- Masch. — 3. Erythropel, I., Lenin. Brülderle, Mar.- Slvotsm. — 4. Sckimildt, C. F. C., Mar.-Masch Marxsen, W. H. F„ Techn. “8 47050 132,00 5627" Hartmann, C. M. M„ Ehefr., Bef., 1. Eg. Hansen, C. F., Rcutempf. Protz, G., Mar.-Ob.- Ilss.-Arzt. — 1. Grüner, B. A. C., Iimmerv. Jung-- Hanns, K. H., Mar.-Zahlm. — 2. Heim, R. F. J„ Mar.-Stückinstr. Scheron, P., Mar.-Masch, — 3. Papenfnß, O. I. A., Mar.-Feldw. Horn, C. C. H, Ob.-Böttcher. — 4. Hansen, C. H. W., Schlosserg. 10 144,00 5628 Siel, H. I., Hök., Bes., Eg. Eg. Link, O., Musch. — 1. Rücker, E. O., Mar.- Masch. a. D. — 2. Reimer, K. M. A., Mar.-Masch Mick, H. I., Mar.-Steuerm. —- 3. Wisnielvski, L- W. H., Pol.-Serg. Chvosciel, W., Ww. Wisniewski, E. H., Mil.-Anw. Knospe, W. F., Tischlcrg. — 4. Hauberg, I. H. C., Schneiderg. Koch, H. K. F- Maurerg. 12 52300 132,00 6629 Berndt, F. SB.,. Postschafsn. ai. Ehefr., Bes. Eg. Schmidt, A. H., Stückmstr. — 1. Gtese, O. SB- Dorp.-Masch. Meyer, SB. H. K„ Lehr. — 2. Blohnr. Chr. H., Schlossermstr. Dietrich, ?l. W., Mrchh. — 3. Kaynig, F. E. H., Ww. Winkelmann, I., Stück- mstr. — 4. Kaulitz, H. A. G„ Feldw. Rexin, I- Masch -Wärt. 14 49000 144,00 5630 Brestrich, F. A. P., Zimmerverm. in Bordcsholm, Bes. Eg. Wrede, W. F. H„ Fimmerg. Wrede, K., Frl- Lehr. — 1. Sievers, G. H., Lehr. Nicmeyer, A. Th-, Eiseiilb-Ass. a. D. — 2. Christen, K. Chr. I., Bur.- Vorst. Berndt, G. I. K., Ob.-Mut.-Verw. Sievers, W., Ww. — 3. «chwalenberg, F. A„ Rentenempf- Moltzcn, W. F. I., Kaufm. Burhop, W. H„ Torp.- Masch. — 4. Horn, I., Böttcherg. 16 49600 132,00 6631 Grotzkopf, A„ Ehest.. Bes. Eg. Wittkorf, G., Schnhmacherg. Tienrann, H„ Lehr- Ilhrens, I, Töpferg. v. Joe den, H., Ob.-Ltir. z. S- — 1. Hüller, R.» Ob.-Steuerm. a. D. Attdorf» F- Dorp.-Ob.-Masch — 2. Wackermann, I., Mar.-Ob.- Stcuerm. Opperrnanri, K., Mar.-Stouerm. Jens- K., Ww. — 3. Weiß, R„ Bootsm. Drape, F., Dorp.- Diasch. — 4. Sänke, M„ Ww. “18 55600 144700 6632 Diüiller, I. F„ Maurevg., Bes., Eg. Eg. Klnback, H., Feldlv. — 1. Pullwer, F., Mar.-Ober- Mechan. Becker, H., Mar.-Oberscuerw. -—- 2. Leh mann, R„ Otb.-Stenerm. a. D. Mirus, E., Mar.- Ob.-Masch. — 3. Stegemann, SB., Lehr. Stegemann, (iS., Ww. Gamm, P„ Mar.-Feuerwerk. — 4. Scheu- nemann, O„ Tischlerg.