Lieferant 8. M. Schiffe. Abt. I: Aus feinstem Hopfen und Malz her 1101 lllallla'IiraUGrOl gestellte helle und dunkle Lagerbiere, Cablnetbrän, Exportbier. 284 Prinz Heinrich-Straße 7 — 111. I. Mt. 2. b. Fvl., Köchin. Stadomann, O„ Mär.-Masch. Ficht ner, H., Beigeordneter a. D. — 3. Struensee, W„ Schmisdeg. Jede, C., Handlgsz. Jahnke, A., Kanzl. Jahnke, I., Ww. — 4. Siewert, H., Arb. Äaussen, P., Malerg. 9 80860 210,00 3017 Xtmm, 2 ©Typ fr sßpf Eg. Lichrs, H., Mar.-Ob.-Mafch.-Mt. Salich, F.. Torp.-Ob.-Masch. — 1. Nchls, H„ Kaufm. Nehls, D., Ww. Bvor, W., Fischhändl. — 2. Stö'Mn-g, E., Bau-Untern. Kohlmann, K., Tischlerg. — 3. Schnock. O„ Schniiedemstr. Herzig, M„ Mar.-Masch. — 4. Weichelt, E.» Arb. Dvube, W., Ww., Nah. Eichholtz, K., Werftbuchf. Bülling, S., Ww., Haushält. — H. Eg. Botlm, F. u. Lubih, A„ Arb. Kaja, I., Händl. — 1. Patter, F., Pfzolla, F. u. Schwieu. gen. Jansen, A., Arb. "" 11 58200 144,00 3018 Timm, L., El)efr., Bes. Eg. Wieland, C., Schnhm.-Mstr. Führing, K., Malerg. — Döge, O., Arb. Brocks, K., Frl. Platt. Hartmann, P., Mar.-Felbw. — 2. Merten, M., Schlosserg. Lüttich, H., Mar.-Stcuerin. — 3. Galuschky, E., Ziv.-Masch. Oeser, A., Brauerg. — 4, Knuth, A., Ob.-Bootsin.-Mt. Wichmann, H., Ob.- Masch.-Mt. Kämpen-Straße. 15 ' — 22,20 1356 (siehe Knooper Landstraße 22.) Heimann, C., Ehefr., Bes. 17 53300 — — Horn, I. H., Rentner, Bes. Eg. Lange, E., Kvlon.-Warenhdtg. Koch A., Masch.- Wärt. — 1. Kahler, C., Torp.-Ov.-Ma,a). ^koU-uy, Aic., Mat.*2ülcc]cl). — 2. Löffler, H., Tvrp.-Majcy. lnahle, lbä, Mar.-lVtasch —• 3. Johanni, A., Material.- Berw. Scheickar, H., Mar.-Mtr. — 4. Kleemann, H., Lch-Mafch-tbtt. 19 56500 41.20 132,00 1357 1369 Horn, I. H., Rentner, Bes. Eg. Mampel, öt.> Vtar.-Mstr. Hetdmann, I., Ob.- L>cater.-Lerwalt.-Nlt. — 1. Hansen» A., Frl., Priv. Hartung, W., Mar.-Jnt.-Kanzl.-Sekr. a. D. — 2. Jansen, A., Rentn. Schranrm, A., Ww., Rentn. — 3. ibarand, F., Torp.-Ober-Masch. Steffen, G., Schisfss. — 4. Heide, A., Arb. 21 38000' 112,50 1465 Horn, I. H., Rentn., Bes., 1. Eg. Straßburg, K., Exped. — 2. Susfa, A., Torp.- Masch. — 3. Grulich R., TorP.-Ob.-Masch. — 4. Holz. W., Arb. 23/85 8290 19,40 52 Pretzel, K. F. W., Kaufm., Bes. " 27 108300 264,00 öF~ Boldt, C. A. D., Malermstr., Bes., II. 2. Eg. Febderu, L., Dtaurermstr. Bach M., Mar.-Ob.- Masch. — 1. Werner, R., Garn.-Vevw.-Ob.-Jnsp. Krauler, L., Maurer- u. Zimmermstr. — 2. Kuschh, E., Ob.-Mat.-Berw. Bolguarts, W., Prokurist. — 3. Kleemann, O., Mat.-Bcrw. Hoffmann, R., Mar.- Jng. — 4. Jung, F„ cand. med. — H. 1. Boldt, C., Malermstr. Beckmann, D., Ww. 29 10550 23,40 " 98 " Dchncke, G. C. F., Rcnt., Bes., Eg. 31 49200 93.40 152" Utecht, H. I. F., Prioalm., Bes., 1. 2. Stoltenberg» H., Privatm. 33 60000 — — Utecht. H. I. F., Privatm., Bes. 41 40000 — — Schmuser, K, Bautechniker, Bes. 43 103100 32,40 122 Schmuser, K., Techn., Bes., Eg. Eg. Wulf, C:, Ww. — 1. Hab ermann, O„ Ob.- Torp. a. D. — 2. Wille, D., Mcckl. Künnecke, F., Torp.-Ob.-Masch. — 8. Brammann, H., Privatm. — 4. Rasche, H., Reg.-Baumstr. — H. Eg. Bollin, H. , Wäsch. Fraeßdorf, G., Masch.-Wärt. — 1. Hen- kens, K., Ww. Jankowsky, O., Arb. — 2. Bollien, R„ Ww., Wäsch. 45 20900 30,60 126 Schmidt, G. F., Rentn., Bef., 1. Eg. Schulpig, W., Schutzm. 47 3200 0,20 : 109 Schütze, I. H. R., Stuckateur, Bes. 49 29510 61)20 ~1Ö2 Speck, C., Maurermstr., Bes.» Eg. I. Beinltch I», Torp.-Ob.-Masch. Peters, G., Lehr. — H. Eg. Mohn, F., Zimmcrg. " 67 59550 ' — — Böge, Ed. I., Kaufm. u. Ehefrau, Wes. Eg. Zimprich A., Tischlerg. Beeck, D., Ww. — 1. u. 2. Moritz, P., Schlosserg. Schoenwetter, G., -Schlosserg, — 3. Hornhardt, B., Postassist. 71 62355 C. U. 133)20"” 49^" Dibbern, C. H., Pantoffehm., Bes., Eg. Eg. Knoop, L., Rentenempf. — 1. Plog, G., Privat. — 2. Peters, A., Frl., Schneid. Strehlow, W., Torp.- Ob.-Mrsch. Söntsen, I., Mar.-Mstr. — 3. Kupser- schmidt, E. u. Drenkhahn, F., Zollassist. — 4. Hansen, C., Gärtn. Schreiner, M., Maurerg. Weg »ach Känipen. 77 " " 20000 — — Jungjohann, H. C., Bauuntern., Bes, Eg. Thiele, R„ Malermstr. — 1., 2. u. 3. Eber, E., Deckvssiz.. a. D. Wühlt, C., Privat. — 4. Schwarzat, I., Arb. 87 13500 81,60 192 Kurth, I. C., Fuhrm., Bes., Eg. 1. Conrad, W., Hetz. 89 80100 69,00 ' 139 Schröder, I., Korbm., Bes., Eg. K. Pleik, F., Arb. — 1. Zimmermann, I., Arb. Wettdt, P., Schlosserg. —• 2. Thöimsen, F„ Arb. Peterich, E., Fabrikant. Rosenfeldt, D., Ww. —- H. Eg. Wittmaack, M., Ww., Speisew. Ney, E., Kutsch. — 1. Treichel, A., Masch.-Wärt. Dannenberg, F., Tischlerg. 91 2700 4,80 ©trübe, W. C. Th., Rentn., Bes. H. Eg. Eggers, H., Arb. 111 99 18600 — Die Kaiser!. Ob.-Postdirektion, Bes. — ElendS-Redder. 105 — — Lüttgens, C. L. Ad., Schlossermstr., Bes. — 107 11120 12,00 Fürst, E, H„ Arbeiter u. Mitbes., Bels. Eg. Fürst, C., Ww. Ströh, I., Fuhrm. 94 109 5400 8,60 Baars, I., Tischler, Bes., Eg. 118 111 15850 28,80 Münck, G. Fr., Arb., Bes., Eg. Eg. Stenber, P., Arb. — 1. Gumprich, A., 123 Renten-