268 Mnhlius-Straßc 18 — 72. I. Mt. 2. b. sionmnnia Lieferant 8. M. Schiffe. Abt. I: Aue feinstem Hopfen und Malz her Utjl IiIaill£l m DI tlllcl cl gestellte helle und dunkle Lagerbiere, Cabinetbriiu, Exportbier. 18 26440 73,80 2728 Jarr, E., Ww. d. Agent., Bes., 1. X. Gutsmann, C., Arb. — Eg. Bandholtz, 21, Frl., Schneid. Schippmann, C., Handlgsg. Okinger, C., Frl., Platt. — 1. Wiese, H., Schstosserg. Wiese. G., Schreib. ■— 2. Meyer, G., Bur.-Geh. tho Seeth, C., Handlgsg. Wandschncider, L., Ww. — 3. Grimme, (!., Kellner. Bau-Straße. ^ 20 37100 133,80 2724 Michels, I. F„ Ww. d. Gerichtsdieners, Bes., Eg. X. Itagel, C., Arb. — Eg. Kellner, W., Kolonialw.- Handlg. Kellner, K., Stadtsekr.-Assift. Kellner, C„ Techn. — 1. Lehsau, T„ ©aufm. Lehmkuhl, C., Schiffskapt. — 2. Woinmelsdorf-FricdrichsM, M., Ww., Rent. Wommelsdors-Fricdrichsen, A., Manu faktur. Fischer, A„ Prokur. 22 36900 147,60 2725 Lucks, I., Laborat.-Dien., Bes., 1. Eg. Kießlcr, A„ Mus. u. Geigenb. Drews, H., Avb. Burchard, E., Kapt.-Ltir. — 1. Lucks, I., Dien. Schneider, O., Pianohdlg. Schneider, A., Kont. — 2. Rüschmann, C., Malermstr. Pete, L., Obermstr. a. D. Pete, H., Schlosscrmstr. — 3. Dehnicke, O., Torp.- Ob.-Masch. 26 20610 97,20 2726 Kollwitz, W. M. I., Ehefr. d. Masch., Bes., Eg. 1. Jäger, R., Opernsäng., 28 22740 84760 2727 Krautwald, Ernst, Glasermstr., Bes., Eg. 1. Rühr, F., Rent. Schlüter, H„ Haushält. Nicolai, A., Ww. — 2. Jasper, K., Motorb.-Führ. Georgi, T., J'ng.-Volont. Georgi, F., Jng.-Ass. Köster, H., Werkmstr. — 3. Quaas, K., Malerg. 30 18270 67,60 2728 • Bielenberg, Heinr. Detl., Bäckermstr., Bes., Eg. X. Hamann, C., Ww. Grünhök. — 1. Groth, G., Klempnerg. Meinke, C„ Ww. — H. 1. Meyer. P., Arb. 32 61100 112,70 2729 Grabow, K. A., Posamentier, Mitbes., 1. Matthes, H., Posamentier, Mitbes., 3. Eg. Ostrowicz, A., Schuhmg. — 1. Reglin, M., Ehefr., Näh. Brauer, F., Feuerw.-Lt. — 2. Reitzenstein, M, Rent. Nolte, B„ Ehefr., Stick. Stahl, A., Handlgsg. — 3. Hager, A„ Ehefr. 34 41700 "116,70 2730" Schlotseldt, I. H. W., Schlachtermstr., Bes., Eg. Eg. Lühmann, H., Rent. — 1. Techmeier, M., Ww. — 2. Svendsen, H., Ww. Svendsen, Henr. u. Herrn., Frl., Inh. d. Fa. Svendsen & Christensen. Marien thal, W., Ww. Marienthal, K., Frl., Lehr. 36 (geh. zu Berg-Str. 18.) Lindemann, A. C. F., Hotelbes., Bes., 1. X. Eggeling, L. (Restaur.). — Eg. Mordhorst, E., Ww., Barbiergesch. — 1. Larsen, K., Menteilerin. Hägele, T., Privatm. — 2. Petersen, W., Ob.-Tel.- Assist. Petersen, M., Poliz.-Sekr. Wäkener, M., Frl., Stricks Berg.Snate. 38 — 149,70 2732" Ehms, D., Ww., Hofschl., Bes. (Jnfanteriekaserne.) 40 113400 68,20 2733 Jasspersen. Carl, öffn. Handelsges., Bes. (Läden u. Bureau, Eg.) 1. Mohnssen, H., Lehr. a. D. Mohnssen. A., Kommiss.- Gesch. Mohnssen, F., Frl. u. E., Dentist. — 2. ' Moebius, E., Oberlchr. Hänsen, D., Privat. —< 4. Boß, C., Arb. 12,40 2734 44 35920 192,00 2735 Jaspersen, Carl, öffn. Handelsges., Bes. Eg. Ebeling, C., Prokur. — 1. Glihmann, H., Borarb. Fähr-Straße. '' 1 56 38970 103,00 2741 Schlüter, Dorath., Ww., Fuhrgesch., Bes., Eg. X. Werner, E., Arb. — 1. Hartung, E., Frl., Schneid. Hartwig, E., Konstrukt. Speck, H., Archit. — 2. Frandsen, O., Frandsen, O. I. A. u. Ehlers, A., Frl., Lehr. — H. Eg. Breede, K. H., Arb. Repenntng, Kl.. Arb. 58 65860 160,30 2748 Hecht, E. I. C„ Mechan., Bes., 1. Eg. Lübcky, P. D., Ww. Rother, A„ cand. jur. — 2. Breymann, M., Kontr.-Beamt. Schmidt, F. T. N., Archit. — Dg. Dahl, K. M., Ww. "60" 29900 “75,00 2744" Fleck, T. H. D., Nentn., Bes., Eg. Eg. Fleck, A. A., stud. Phil. > 60A 69600 146,80 2745 Loge „Holsatia", Bes. Eg. Müller, I. I., Oekonom. 62 34200 107,40 2746 Der Lutherhausverein in Kiel, -Bes. Eg. Mohr, H., Bäckermstr. — 1. Schröder, I. W. C. I., Stadtmissionar. Hhlander, H., Ing. Jensen, Chr. L„ Schreib. Bregas, M. Th. H., Haridlgsg. Petersen, L. P., Schneidermstr. Sperling, K. H. F. A., Handlgsg. Riepe, A. G., Schrifts. .Hansen, A. M., Handlgsg. ~ 64 32000 ’ 99,00 2740 Hartz, Ed., Schrifts., Bes., Eg. Eg. Kirchhofs, G., Handlgsg. — 1. v. Cronhelm, K. G. W., Rentn. v. Cronhelm, I. D., Frl., Rentn. — 2. I Behrens, H., Ob.-Postkass.-Kassier. — 3. Angerstein, E. T„ Poliz.-Wachtm. Angerstein, I. I., Frl., Exped. Angerstein, H. W. F., Handlgsg. Wngerstein, I. M. S, Frl., Teleph. Perlebach, F. A„ Handlgsg. "66 " 37700" 122,40 2747 Lobeck, F. K. E., Schiffszg., Bes., Eg. Eg. Wachholz, P., Telegraphist. Loose, H., Ge- schäftsf. Loose, R., Kont. — 1. Möller, A. K. I., Frl., Näh. Möller, W. M. D., Ww. Pfennig, E., Kelln. — 2. Zapf, A., Werkmstr. -Völker, A. F., Ob.-Masch.- Mt. — 3. Rehdcr, A. O. A. n. Fricdrichsen, L. D. R.. Frl., Privat. — Dg. Lamscha, R., Ww., Näh, 68 47200 148,20 2748 Lüttjohann, H., Mal., Bes., 1. Eg. Weidel, I. H. A.. Hök. — 2. Möller, L. F. H., Ww., Lada, R. K. Chr., Feuerw.-Ltn. Steinwedel, I. W. G., Ger.-Kanzl. a. D. Plesser, A., cand. med. —• 3. Laßen, O., SchreW. Laßen, O., Techn. Pe tersen, F. I. S., Schiffb.-Jng. Bremer, H. D. W., Schreib. Mehring, R., stud. med. -— 4. Thiessen, D. Chr., Arb. — H. Eg. Unverzagt, I. H., Arb. — 1. Wenkel, P. F., Posament. — 2. Gärtner, H. Ch. E. , Ww. — 3. Petersen, W. I. A., Arb. 70 105100 133,70 2749 Junge, I., Kmifm. i. Lübeck, Bes. Eg. Brotfabrik Kilia (Laden). — 1. Nußbaum, I. G. A.. Sattlermstr. — 2. Köster. A. W. H., Ge schäftsführ. Jacobsen, H., Bäckerg. 72 94200 244,80 2760 Plagge, I., Pfarrer, Mitbes. Bornatsch, Peter, Maurermstr., Mitbes.