I. Abt. 2. b. Jungmann-Straße 19 — 61. 197 Appl. Martensen, I. P. H- I-, Schuhm. u. I. %. And. — 2. Cleertz, Brauer. 3£ißen, Br- -p.- «tu>d. Bötel, E F. W-, Schneiderg. — Dg- Heesch, Ml., Ehefr. 21 21300 70,80 1591 Raajch, H. A., Schlossers Pes-, Dg. §- Pensky, G. A„ Schlosserg. — Eg. Welz, Br- Zchutzm. — 1. Barnchl, W. F. K-, Silempmvg. Peters, F., Pol.-Dlät. Behrends, P- G-, Dreh. '*• Kirschte, 81., Irl., Schneid. Schweichel, A- A. **■•> — 3. Jürgens, H. R. I- A., Kranftrhr. 23 2i600 76,80 1692 ' Dohjc, I. F., Walerg. Bej., Eg. K. Koschnick, SV., Arb. — Eg. Lchwipper, 1 .26300 72,00 4473 Cvnentek, A-, Werftschiffsführ., Bes., Eg. O'rohmann, A. E., Mar.-Stückmstr. — 2. Diaibavh, . H" Arb. Ressel. Ti. W. K.. Mar.-Feldw. Hansen, - '■-'luijiuiiiiii, A. vr., :oiar.--sinun>iir. --- A - all f e u ( *• H-. Arb. Ressel, F. W. K-, Mar.-^ldw. -H ^ (£. F.. Schifsszg. -F^.Gaudrch. E.L.J- ^ veurg. Clausen. I. F-, Sch'fssfuhr. — 4. » Zch^-S, H. H. $,m. 1594 27 29400 96 ' 90 E ^ Bäumlein. Sv. F. P-, Magazmg. Ms.. Eg ^ Dg. Matovosii, I., Schtmedeg. **“&*&' ^eetz. Ob.-Schreib. - 1. Willen. H. R. F-. TrMerg. * v M- Sv. I., wo. - 2, Petersen, G., ®- Bollmann, M. I. T-, Sattlerg. Albrech, ü Dachdeckerg. — Dg. Wachs, M. ^., Eh^—. k v..— —33750 159 E * «■' Wir. Bevtcke. W., Ehesr., Aah- ^ann ^ AW - 4. Sonn. E. I.. ArL. ^ ^ Malerg. Petersen, P. F-, W'io. Pndeck. d. BY-. Wart. Hartz. I. F. W.. Maurerg. 31 23200. 69,60 »okiusfg A.. Tischlermstr., Ms. Steinsetz. Dg. Saggau. A. C. F., Ww. Gros;, R. Grawert. M. Ch. Ww Erdmann, R. A.' Seem. s. Db.-Lat.-Wärt. Nieder, I. D., Stach. Sckilosser- W. E.. Drechslern. — 2. Mumm, I. SH. W- Sa, 3 «es. Carstens. H. P.. Schifsszg. — 3. Braese, -0> LiWw. Mvunm. I. Eh.. Händl. 33 18950 24 24,00 b r (Lagerhaus und Pserdestall. Bolewski, A.. Tischlermstr.. Bes. 43 — 24,00 1593 1602 Z*,UV/ (geh. zu Holtenauer Str. 58.) Karstadt, R., Kausm., Bes. -—-—-ttT"' -(«*. s ». 43. > P8chi>ex: Dorn, I., Fouragehandler. ltencmer Strafe. —— 1^7. /gN 4 43a (geh. zu Holtenauer « r. Bunge, M., Kausm., Bes. .^„k,cra M- H-- 8-Riecken, E. F., Zimnverpol. Händl. .Baumgarten, M., Ww. —• 1* Carlsan, • <£ 0 tp.» A. W.. Ww. — 2. Braun. A-A.v-^ ®TO- Carlson, H., Hdlgsg. — 3 ^wtt' • ^ch>. r 1 Hntzfeldt, I, Arb. -JP g - r li lU l ^1352 5 800Ö0 89 - 40 Wodarz, «OSno öUUUU »y,4u B F- T.. Tischlers-, Bes., Eg. ^nthoft, M. D. H., Ww., Hök. — Eg. % Th., Maurerg. W!arner, E. K. F., Ww. — 1. Sichren, H. Ch. ll., Werks. Slohler, K. I. H., MUtl.-Jnv. — 2. Rieckhot, H. W. L.. Arb. Troedcr. Th. A. Ch., For- nierg. — 3. Henker, W. G., Arb. — 4. Howe, H. O., Arb. Schröder, H. Ch. Ph>, Heiz. 47 33800 94,80"^ 1600 Timm, I., Fuhrwerksbes., Ms., 1. Eg. Jakob len, I. I., Rentenem-ps. wrcll, E. M. D.» Wsv. Stopp, H. H., Hjdlgsg. Kücken, E. A. Al, Diät. —• 1. Timm, I. F., Fuhrwerksbes. L-üth, R. H. I. F., Pol.-Sekr. —- 2. Neumann, F. W., Auss. a. D. Nt arte ns, M. H. L., Nlar.-Ob.-Ätasch. — 3. Hen- kert, H. E. A., Ww. Gerdts, I. H. R. u. Köhmcke, H. H., Hdlgsg. Pererjen, Äh., Schmicdeg. — 4. Buch, A. F., Ltalcrg. 49 49510 132,60 1599 Febsen, F. K„ Ingenieur, Bes. Eg. Stuhl, I.. Hök. Goos, D., Gheft^. Pfleg. Pic- latzky, F-, Arb. —• 1. Gräning, M SL I., Ehefr. Dumann, C. H. I., Stuusrmal. Svediug, A. C. K., Ww., Sleding> C. P. H. W., Bize-Feldw. — 2. Wölky, C. R., Seem. — 3. Barthels, Th. B., tlchindien. Eisner, I., Ehefr., Arb. — Düarks, H., A!rb. — 4. Jestulke, E., Arb. Wellendorf, A. Äil H., Zim.merg. Schneider, A., Schneiderg. — H. Eg. Blohm, C„ Maurerg. —- 1. Seemann, M.< Arb. — 2. Rump, G., rlaternenwärt. 51 27600 82,80 1598 Ockel, A. F., Werkführ., Bef.. Eg. K. Ewert, S. K„ Ww., Händl. — Eg. Hilfchenz, F. E. , Mar.-Ob.-Mt. — 1. Ibers, E. S. M., Frl., NH. —• 2. Schcche, H. C. E., Tapez. Miether, A. W., Mar.-Wcrkmstr. a. D. — 3. Wallat, F. I., sjlv.-- Mäsch. Selchow) A. H. W., Schneidg. — 4. Schlüter, Sv. H„ Schmicdeg. Schütt, A. D., Frl., Plätt. 53 16500 48,80 1351 Schmidt, A. F. W., Schlofserg., Bes., Eg. Eg. Tall, Ch., Ehefr., Händl. Gwrth, Q„ Reis. — I. Hintz, K. H., Ntakl. — 2. Feldbrach, P. A., Former. DLüller» F.. Ww. 55 14200 “""42,80 ' 1350 Möller, H. F., Privatm., Bes., 1. Eg. Lüvemann. H. F.> Ww.,. Hök. Mcins, F. H. F. I., Hausmakl. — 1. Oihrtmann, O. E. A., Arb. — 2. Schütt, I., Arb. 57 29600 81,60 1345 Richter, B. H.J., Wäscher, Bes., Eg. Eg. Rathje, I., Abb. Schlafke, C. H., Schuhm. — 1. Pappert. G., Ntar.-Ob.-Att. — 2. 9!oh, Mar.-Wach' mist. Zimwermann, F. H., Krim.-Schutzm. -— 3. Hoppenrath, W., Schlosserg. Heitmann, H. I., Mar.- Ob.-Mt. — 4. Lindau, Ch. F. u. Jürgensen, E. H. Ch.. Arb. 59 36300 92,40 4467 Koberger, I. W. F., Mrrurerg., Bes., Eg. Eg. Stahnke, A. O., Schlofserg. — 1. Michaelsen, K. F. F., n. Koberger, I. W. H., Malerg. — 2. Föhnk, H. D., dlrb, Jansen, I. H., Mar.-Ob.-Mt. — 3. Hamann, E. F. 28., Maurerg. Hahn, F. K. L., Arb. —• 4. Gbldbach, G. I. H., Tischlerm. Hetzer, R., Airb. — H. Eg. Wegncr, R. K. A., Ziv.-Mrsch. Dahn, K. , Mrr.-Ob.-Mt. ' 61 31500 94,20 1578 Hamann, D. H., HM., Bes-, L. L. Stuhr, I., Kont. — Eg. Horstmann, M. M. D., Ww. Hagen, K., lSchuhm. — 1. Haüsen, P., Jnv. Ohlsen, I., Zimmerg. — 2. NMas, F. u. Ehlers, H., Arb. — 3. Ewicre, F., Arb. Hoffmann, H- K., . . i,itzker»nt 8. dl. Sedills. Adt. IHkalrgvIÄ. Seltebtestes EainiUeugetrttuL •sÜlä'DräUöröl Kiel«. — lieber Extrakt Niedriger Alkohol. — Aerztlich empfohlen.