188 Jägersberg 11 — Jäger-Strahe 9. I. Abt. 2. b. 11 22440 60,00 1554 Thomsen, Geh. Justizr., d. Erben, Bes. LZ. Mrahain, B., Dr., Rechtsanw. 13 16410 48)00 1555 Thomsen, A. T., Amtmann, Erben, Bes. LZ. Rietzsch, E« verw. Fr. Major. 15 15000 48,00 1556 Kopp, H., Schiffb.-Botr.-Dir., Bes., Lg. Eg. Kopp, W., Sind. ^77 1 15000 48M ; 1557 Hausgesellschaft Iber Atbingia-Äiel, e. V., Bes. K. Hauswart. Eg. u. 1. Studenten-Gesangverein A lbi ngia" (Vereinsräume) .ft 19 39500 120.00 1559 Ehristcnsen, H. I. I., Privatm., Bes. Eg. Ehrtstenscn, E., Häudl. -Mraham, R., Handlgsg. Matz, H„ Frl., Schneid. — 1. Martens, H., Frl., Rem. Schulz, F., Werks. Jürgens, G., Dr. Phil. Oberl. — 2. Hoheisel, E., Kleinpng. Hüser, W., Referent. Hauch, E., Schutzin. Pienmg, I., Pastor. — 6. Wanner, W., Mechanikerg. Reumann, E., Dr. Phil., Oberlehr. KM, P., Arb. Wirth, H., Pol.-Diät. 19 30400 102,00 1658 Dohmlos. E. M. A., E'hcfr., Bes.' Eg. Ehinke, E.^ Ehefr. — 1. Kluge, O., Mar.-Schiff- bmstr. — 2. Pförtner. T., Priv. G-ützlasf, E., Buch- halt. Sinsen, E., Ww. d. Landm., Priv. 21 29750 96,80 1561 Morbhorst, K. F. A., Prdvntm., Bes., 1. Eg. Prütz, H., Lehr. — 2. Mielcke, M., Ww. d. Ing. — 3. Postel, H-, Frl-, Rentn. 21-1 34900 114,80 1562 Gärtner, W. I. L., Maschbg-, Bes., 1. Eg. Warnten, B., Tischlevg. Schive, K., Ing. Schlick, F., Dreh. — 1. Rudolph, F., Lohnschreib. I Jolk, H., cand. pharm. — 2. Pfeil, G., Schlosserg. ! Stöhr, M., Ing. Zerweck, K., Goldschm. — 3. Meeß, G. , Schlosserg. Ostöcwaldt, W., Steinsctzg, Kappe, R„ sind. Phil. 23 23620 62,40 1560 Jmhoff, F., Kassier., dessen Erben, Bes. K. Jasper, I., Rentencmps. — Eg. Hennings. H., Direkt, d. Balt. Mühle. — 1. Jmhoff, I., Ww. dl Hauptkaff. Jmhoff, H„ Spark.-Kassier. LafrcnZ, L.s Frl., HandaÄ.-Lehr. — Dg. Knees, I., Frl., Lehr, Fähr-Strabe. 2/4 36600 102,00 1533 Jappe, N. H. F., Kausm., Bes. Eg. Jonke, A., Frl., Schneid. Knauth, M., Mar.s Musch. — 1. Kobiela, A., Musch, v. Altrock, P., Ob.- Lin. z. S. — 2. Burchavdt, M., Ww., Plätt. Moihr- W., Prot. Samby, E., cand. mied. — 3. Peters, H., Tech». 6 21550 89.60 1564 Sebelin, A. C. A., Restaurateur, Bes. Eg. Külhn, M., Photogr. Wohlwend, K„ Arb. v. Münchow, cand. jur. Weitzel, J^ Gewerbe Assessor. " 8 23500 72)00 1565 Meyer, A., Ww., Pens., Bes., Eg. u. 1. Eg. Delfs, O., Joens, M-, Wolfs, M. u. Silbertofs, A., Techn. — 1. v. Gertzdorff, H., Handlgsg. Eimeckc, H. , Beleuchtgsgesch. — 2. Wigand, A., Frl., Klavier lehr. Borchmeyer, I., Frl., Zeichn. Wigand, M-, Ww. 8A 13700 48,00 1563 Robert, A. F., Dr. möd-, prakt. Arzt, Bes., 1. , 10 14200 48,00 1566 Schwartz, G. W. E-, Pros. Dr., Ghmn.-Oberlehr-, > Bes., Eg. Eg. Schwartz, G., Frl., Lehr. 12 14200 48,00 1567^ Hanken, I., Frl., Rentn., Bes., Eg. Eg. Hanken, K., Musiklohr. ^2.4. 20000 60,00 1575 f Möller, K., Kamm., Bes. 14 20800 60)00 1568^ Amsel, H. ,F. V., Dr. p'hil., DireU. d. Unters.- > Amtes d. D. Mal.-Bundcs, Bcs„ Eg. u. 1. Chem. techn. Laboratorium von Dr. Schulte und Dr- Amsel, verbunden mit Untersuchungsamt des Deutsch- Maleobundes. — Eg. Hein, A„ Schichnr. 16 15000 48,00 1569^ Sye, G. C„ Dr. Phil., Zahnarzt, Miitbes. de la Motte, K. M., Dr. med., Pr. Arzt, Mi wes- i 1. Riesenberg, F., Ockon. 18 37550 94)40 1570" Schröder, I. A., Tischlermstr., Bes., Eg. K. Tuttltes, G., Arb. Gilde, F., Ww. — Eg. Sic- - deck, A., Dipl.-Jng. — 1. Schröder, A., Tiscksterg- Weimann, A., Aufs. Krake, A., Wlv., Modist. — 2- . Bereit, <£., Schisfszg. Hutz, H., Dr. Phil. — H. 1- Böhrnsen, F., Kelln. Heck, F., Schuhmiachermstr. ^ 20 20500 68,40 1571 . Grote, L., Ww. d. Gutsbes., Bes. . I<. Enike, H., Arb. — 1, Stamincr, M., Frl., Kunstweb. Schellwicn, A., Dr. Phil., Oberlelhr. Hoseniann, P-- Dipl.-Jng. Rath, H., Mar.-Jng. Keuffel, K., Post- ) insp. Grote, W., Bur.-Hilfsarb. 22 23580 72,00 1572 Rcinert, K. G. A., Vertr. >d. Natuvhlk., Bes., Eg. u. 1. 2. Rens, M., Frl., Klab.-Lehr. Petersem H., Frl- I Schneid. 24 19600 60,0« 1573 Rohde, Ed., Betriebs-Inspektor a. D., Bes., Eg. 1. Thede, C., Ww., Reut. 26 22400 60,00 1574 Vehrs, P. O. F., Malermstr., Bes. Eg. Locck, C., Schifssmakl. , 28 41300 120,00 1576 Illing, D., Dr. med., Bes. Eg. Jacobsen, I., Haus- u. Hypoth.-Makl. Dall, A-, sind. «rch. Kalchoff, F., Swanewodc. H-, Rosen- thal, O. u. Behuke, E., Kausm. Suhr, W., Rett. Blohm, I-, Z<chlm.-Asp. Boll, I., Buchh. Rchquate, W., Pastor a. D. Berndt, O., Ing. Giescler, F. u- Schwarz, H., Magist.-Diät. Kohning, H. n. Wulst A„ Techn. (tzörtz, cand. jur. 30 (geh. zu Fähr-Str) 42.) Mcncke, I. G. E., Maurerparlier, Bes. gäisr-Siratze. h Jäger-Ttrastc, von der Elisabeth Straße an. . 7 30000 (im Bau.) — — jf Speetzen, F., Bückermstr., Bes. > 9 48650 153,00 445 ; Burmcister, Th., Fuhrunternehmer, Bes. Eg. Andree, W. F. F. u. Laugmack, I. H. E., Schlosst — 1. Franke, W. 5t. H., Techn. Tiessen, A. E. D- D Arb. Stolpmann, W., Schtltzm. — 2. Lammbein, H- 1 F. (£., Schiffszg. Subowski, L. I., Schiniedog. — 3-1 OpperNl.aun, C., Dreh. Delfs, I. H., Wäger. I H. Eg. Hansen, I. F-, Kutsch. Berndt, K. A., Arb- Mattfon, I- M., Ehefr. — 1. Lictzmcmn. I., Schmied- , Herholz, I., Ww. Wittke, H. O., Scem. 66iMÄliia-Lt'au6i'tzi Eieksrsnt 8. dl. 8oi>iiks. ^dt. I: Aua feinstem Hopfen und Malz her gestellte helle und dunkle Lagerbiere, Cabinetbräu, Exportbier.