*• Abt. 2. b. Hansa-Straße 60 — Vchhan, E., Wacht. — 1. Vogt, H., Gelderh. Vogt, Jnv. Buck, D., Arb. Buck, D., Ww. Drewing, K Schmiedeg. — 2. Rohrmann, A., Schneiderg. M'hmcr, W., Ww., Schneid. Rades, E., Beow.-Mt. /Äsen, H-, Zimmerg. — 3. Ihlow, H., techn. Arb. Ulers, K., Off.-Kock), de Camp, H., Sind. Barste, S Ob.-Feuerw.-M. — 4. Willrodt. A., Maurerg. owers, H„ Zimmerg. I Waitz-S^x Hardenberg-Straße 30. 153 P., Bautechn. Bruhnsen, R., Mar.-Jng.-Asp. — 1. Heller, P„ Mar.-Jnt.-Sekr. — 2. Lülddecke, H., Ob.- Steuerm, a. D. Schultz, B., Mar.-Ob.-Masch — 3. Wackerow, M., Lehr. Schreibe, B., Ob.-Verm.- Sieuerm. — 4. Jordan, H., Ob.-Wächt. Ohme, I., Arb. 29 69350 — — Springer, W„ Tischlermstr., Bes. Lg. Radack, F., Schuhm. Grutzth, G,, Airb'. — 1. Mann, O., Torp.-Masch. Stübner, P., Mat.-Verw. — 2. Triibenbach, F., Torp.-Ob.-Masch a. D. Klcchn, W., Mür.-Masch. —- 3. Hvffmann, P., Masch — 4. Fischer, I., Mont. Puhl, N., Arb. Bokhold, M., Ww.. Arb. 62 62200 168,00 4685 Kniefall, R„ Fouragchdlr., Bes. ^8. Ruhberg, H. F., ISljrb. — 1. 'Groß, M, Ehefr. Lesch, C. I. G„ Fuhrgesch. — 2. Buchholz, H-, Arb. Boeckler, F., Ww. — 3. Bolkmlann, H., Meldc- ?s^ts-Assist. Weber, A.,' Schrists. — 4. Wetz, P., ~ len - Siegner, I., Schneid. 31 100000 — — Der Beamten-Wohnungsberein Kiel, Bes. 70 58000 156,00 5430 (siehe Francke-Str. 22^) Pries. Aug., Makler, Bes. Lx. Rohbe, I. F., Jriv. — 1. Wlilff, C. u. Möhler, Ww. Pfeiffer, F., Kaptlt. Boest, H., Oblt. $. S. r~ 2. Gohn. R.. Ob.-M. Wblf, A., Oberfenerw. — Stark. E., Frl., Modist. Roedel, B-, Avchit. — A- Preußer, H. K., Kanzl. Boß, I. H., Arb. Folkerts, P-^Ltud. 33 43000 — — Der Beainten--Wohnungsvereiu Kiel, Bes. 35 43000 — — Der Beamten-Wohnungsberein Kiel, Bes. 37 50000 — — Der Beamten-Wohnungsberein Kiel, Bes. 39 43000 -u. — Der Beamten-Wohnungsberein Kiel, Bes. 72 56100 — — Pries, Aug., Makler. Bes. i £8. Tvnicht, ®„ Arb. Bender. I., Bauführ. Spctzke, Schneider«. — 1. Werth, A.. Oblt. z. S. — 2. 'We. A.. Kaptlt. Kohlscheen, I., Archit. — 3. ZVnknopf, P., Oblt. 3- S. — 4. Herrmann, A., Arb. 41 43000 — — Der Beamten-Wohnungsberein Kiel, Bes. 43 50000 — — Der Beamten-Wohnungsberein Kiel, Bes. 45 43000 — — Der Beamten-Wohnungsberein Kiel, Bes. 74 40000 — — Pries, Aug., 'Makler, Bes. • Rose, P„ Mar.-Feuerw. — 2. George, P„ Mar.- 1'"k-Sekr.-,Apvl. Mangelsen, C., Schloss«. —- 3. ^Böttcher, W., Oblt. z. S. «ockhuis, G.. Kaptlt. 47 43000 — — Der Beamten-Wohnungsberein Kiel, Bes. 49 100000 — — Der Beamten-Wohnungsberein Kiel, Bes. 76 (im Bau.) — — Pries, Aug.. Makler, Bes. 8 (im Bau.) — — Struck, H., Zimmerges., Bes. 80 (im Bau.) —' —' Kohlscheen, I., Zimmermstr., Bes. 18 (im Bau.) — — Hormann, F., Maurermstr., Bes. ^-ke-Stttsk7^ -Hardcnbcrg-Ttratzc, von der Feld-Straße an. ^ 3 35000 — — -Lioick, W, Mar.-Ob.-Steuerm., Bes. 20 62900 — — Wel. W., Buchb., Bes., Eg. Eg. Jansen, W., Schuhmmstr. — 1. Brigmann, O. I., Torp.-Masch. Lange, M. A. H., Ww. Lange, E., Schwest. — 2. Schlör, G. A. W., n. Grathoff, E. E. A., Mar.-Masch. — 3. Ehrhardt, F. C. A., Mar.-Masch. Funke. A. H.. Buchlh. 0/1l Schulhnus 287800 24,00 6434 Stadt Kiel, Bes. ^^^Laßen, I. u. Wieck, I., Schulw. Wieck, M„ H°bena»er Straße. 22 60400 — Knoch R.. ffimmerparlier, Bes., Eg. Eg. Panling, K. A., Mar.-Masch. — 1. Schulze. W.. Feuerw.-Ltn. Steen, M. M., Frl., Rentn. — 2. Köpp, I., Ob.-Deckoffz. Petersen, H. C., Agent. — 3. Lchmcker, E. R. A.. Torp.-Masch Petersen. Th. A. M., Ww. Lmibach, H., Masch-Mt. Holtenauer Straße. 23 56200 — — p H'ldebrandt, P., Ww., Bes. Haß. I., Händl. Jacobsen, P.. Postass. See- NN". H„ Lat.-Wärt. — 1. Hosfeins, P.. Lehr. Kock, Ls- Postass. — 2. Schmidt, W., Kausm. Deiserott, z-'Mar.-Masch, — 3. Drewitz, O., Torp.-Masch — -A^eemann, O., Zimmerg. B rügmann, C., Tisch!. 28 73100 192,00 6452 Der Beamten-Wohnungsberein Kiel, Bes. Eg. Korth, A. H„ Obl.-Telegr.-Ass. Seifert, E. O., Mar.-Jnt.-Registr. — 1. Fuldner. C. A. A. E., techn. Sekr. ^ Mibbena, A. A., Dr. phil., Gen.-Sckr. —< 2. Schleifer, H. G. K., Stadtsekr. Lorenzen, H. H., techn. Sekr. — 3. Laß. I. H. Th., Lehr. Schutz, F. C. A., Festgs.-Ob.-Bauw. ^25 56100 144,00 6446 ^ Springer, W.. Tischlermstr., Bes. ^-8. Pieper, R., Vers.-Jnsp. Gellrich, P. I-, Arb. h Tischer, L., Mat.-Vcrw. Wchsner, P., Mar.- L^sch. — 2. Kleinecke, F., Mar.-Ob.-Masch. Loehrke, A' Ww. Neiper, T., Mar.-Masa,. — 3. D.rubltz. > Mar.-Ob.-Masch. Sartorius, G., Ob.-Masch. a. ' 4. Mischte, M. u. Priese, E., Tischlg. 30 77900 156,00 6452 Der Beamten-Wohnungsberein Kiel, Bes., Eg. ^27 80800 — ^ Springer, W., Tischlermstr., Bes., 1. ^8. Käthe, E.. Maurerg. Hirsch. A„ Ww. Gram, (Geschäftsstelle.) Eg. Bünning. C. H. A., Ww. Bünning, H. E. M., Frl., Kont. Dethlefsen, H. K.. Stadtsekr. — 1. ßormania-Brauerei Lieferant S M Schiffe Abt II IHalz^oTd. i clioHcFtes rrmiiienietrflnk Kiels — Hoher Extrakt. Niedriger Alkohol. — Äerztlich empfohlen.