108 Düsternbrooler Weg 18 — 126. I. •• Abt. s 20 — 132,00 465 v. Eyniern, L., Wtv., Renmerin, Bes., Eg. 22 — 111,60 466 Der Maviuesiskus, Bes. (Aümiralitätsgebäude.) Eg. v. Prittwitz, Kurt, O. B., Vize-Admiral. 32/34 42260 243,00 ""467 Das Königl. Kronfideikommiß., Bes. Eg. Adalbert, Prinz von Preußen, Kgl. Höh. v. Haxthausen, W., Kapt.-Ltn. 36 25000 85,60 470 Bielenberg, Cath. Mar., Ww., Rentn., Bes., Eg. 1. Jaeger. A. E. G., Ww-, Rent. 38 21300" 61,80 471 Claassen, O., Mar.-Jng. a. D., Bes., Eg. 40 41100 " 102,00 472 Hagemann, G. A>, Fabrikbes. in Kopenhagen, Bes. Eg. Keller, L., Wtv. Adler, G., Prof. Dittmer, I., Frl., Rent. Mumm, O., Dr. Phil. Otto, P., Biblioth. Fveih. v. Werthern, E, ftüd. med. Simo nis, H., Assessor. 39000 102,00 473“ Behncke, Paul, Rent., d. Erben, Bes. Eg. Behncke, F. H. E. E., Korv.-Kapt. 44 65700 180,00 474" Schräder, K.. A., Dr. Phil., in Grunewald, Bes. Eg. Engels, P., Dr. phrl., Jnftitutsvarst. 46 : 22600 72,00 475 Lehment, Friedr., Fabrikbes., Bes. Eg. Ahlmann, W., Kauftn. Toeche, P„ Buchholr. 48 66760 ' 146,40 476 Lehment, Friedr., Fabrikbes., Bes., Eg. Eg. Lehment. Karl, Kaufm. 50 37500 96,00 477 Hansen, Jacob, Kaufm., Bes., Eg. Eg. Hansen, G. C., Prok. 52 68900 172,80 478 Brandau, Ni. C., Rentn., Bes., Eg. Eg. Brandau, P. E., Referent». — 1. Schaler, H„ Kais. Reg.-Rat. 54 — • 156,00 J 4797" Krupp, Fried., Akt.-Ges., Germ.-Werft, Bes. K. Thrö, I. C., Mag.-Geh. — Eg. Bavandon, K. E. H., Kontre-Admiral a. D. 56 — 102,80 480 " Krupp, Friod., Akt.-Ges., Germ.-Werft, Bes. Eg. Paschen, K. O. H., Kapt. z. S. z. D. — 2. Schmidt, A., Kaufm. 58 72500 180,00 481 v. Schwerin, Gräfin, Aug., Bes., Eg. 60 "29400" 78,00 482 Stresow, E. u. &., Frl., Rentm, Bes., Eg. 62 118200 343,90 “ " 483 Akt.-Ges. Brauerei „Zur Mche", Bes. Eg. Schmidt, P., Hotclwirt. Schultz, D. E. H„ Frl., Geschäftsf. Reventlou-Allee. 64 70000 198,00 484 Rempka. E. W., Bootbauer, Bes., Eg. K. Müller, H. M. L., Zig.-Händl. Kauer, I., Sekr.- Assist. — 1. Piraly, M. F. C. A., Betriebsdir. — 2. Ballauf, M. A., Mar.-Stabsing. — Dg. Haacke, M. E. H., Ww. Haacke, I. M. M., Frl. Tclegr.- Geh. Wracke, M. H., Frl., Buchh. 66 36300 108M 485 " Lehment, Rud., Konsul, Kaufm., Bes., Eg. Eg. Lehment, M., Refer. 68 37000 108,00 & i 3! > Hainer, I. A. C., Schuhlnacher, Bes., 2. Berlin 2. v. Janson, G. O. E., Ob.-Ltn. z. S. v. £ ‘f Th. H. H. R. O., Ob.-Lt. z. S. Helf. F. * feg. Ob.-Ltn. z. S. «chüler, A. K. H., Kapt.-M^ i 70/90 — 102,00 ** iwupp, Der Marinefiskus, Bes. (Marineschule.) , j in H K. Häuser, I. H., Hausaufs. Pachnicke, E. F., Ps'AFg- Jtzj Dan, H., Oberheiz. — Eg. v. Arnim, V. § : ±4.3 Admiral. Brudi, v. Zastroiv, Hinsch, Köpp, ^ holz, Fürbringer, v. Zamory u. Elle, Ob.-Ltiits-A Der P 92/96 — 42,00 Der Marinefiskus, Bes. , ,142a Eg. Kraft, A-, Obertorp. Wegencr, I., A„ ,/ fe^rtor Deckoffz. Molt, E. M. C., Reisend. — 1. Block, ™ D- Enge K., u. Zindler, P. G. O„ Obertorp. 98 73800 166,80 Illing, Th., Spediteur, Bes., Eg. 2. Brodersen, L., Ww. d. Kaufm. 1CK> 40000 120,00 144 & Volbch, L Bes., 148" 5O* v BÄNsop Schultz, I. H. Chr., Rentner in Eltville a. Rh»'' 6 . Eg. Marks, A.. Korv.-Kapt. Moritz, G., M <v,, oü Generals. — 1. Lohmeyer, W. F., Amtsrichter^/i^F { 172,80 Sch»» 102 81000 _ Reventlou, Graf, Kurt, Exzell., Klosterpropt Preetz, Bes. . Die St Eg. Heffter, L. W. I., Prof. Dr. Pvett, F. Landschaftsgärtn. Bock, C.. Ww. J 3^ " 104 81000 172,80 " ^1. * - 'Öti Popp. v. Esmarcy, F., Wirkt. Geh. Rat, Bes. Eg. Baron 0. Ahlefeldt-Dehn, L„ Fiideicomw'^^^—l v. Ahlefeldt, C. u. O., Frl., Stiftsdamen. Lenz, W., Handlanger. 104A 31500 102,00 Ahrenhold, F. L., Marinemaler, Bes., Eg^ 1048 32100 90,00 Schlüter, F. C. C., Rentn., Bes., Eg. Strand-Weg. ^Wernick, 106 — 72,00 0", Dr/k>r Krupp, v. Bohlen u. Halb'ach, B., FvM Legat"^ R>.er rat, in Hügel, Bes. „ ' ^ Eg. Beissel, H., Bauuntern. — 1. Engelbrecht, *'. *1 I.. Werkm. 110/114 — " 3ISO,00 fj 3.^ Krupp, v. Bohlen >1. Halbach, B., Frau Legat'"- '"Zar rat, in Hügel, Bes. 1. Dennis, Th., Verwalt. Tiemann, Mauer, M., Ww., Haushält. 118A . 15 4., Kellet $cnfe n> 43100 96,00 Mischte, R., Freg.-Kapt., Bes., Eg. 120 — 181,80 ;,a . Krupp, v. Bohlen u. Halbach, B., Frau Legat'" 19 Schapt. d P^usin, Kl« 21 »lroj rat, in Hügel, Bes. Bandhott, D. A., Badewärter. — 1. Meyer, O^. 122 (Masch.- u. Kesselt,.) — (SJie icct c , Krupp, v. Bohlen u. Halbach, B., Frau Legan" 23 rat, in Hügel, Bes. ®iefed e 124 — 72,60 fj „25 Krupp, b. Bohlen u. Halbach, S3l„ Frau Legan" rat, in Hügel, Bes. Eg. v. Witzendorff, Ad. C„ Ww. 126 " — 84.00 Krupp, v. Bohlen u. Halbach, B., Kau Le, rat, in Hügel, Bes. Eg. Feist. F. Prof. Dr Carl Loewe-Weg. Genua nm-Branerei Lieferant S. M. Schiffe Abt. I: Aus feinstem Hopfen und Mal* . AAvll gestellte helle und duukle Lagerbiere, Cabiuetbriin, Export" ; G erm t