96 Brunswiker Str. 10 — 52. i. m 2' t i. 10 38100 132,00 229 Lubinus, I. H„ Dr. med., Pr. Arzt, Bes. Medico-Mechan. Zander-Institut. — 2. Behrend, SS., Masseur. 12 87300 14X00 230 Martens, R., Hoffriseur, -Ms. LZ. Michelsen, Alb. u. Michelsen, A., Photogr.-Gesch. (Laden). Geschäftsstelle d. kaufm. Krankenk. Mar tens, R. P„ Hoffriseur (Laden)., Fa.: A. Mariens, Hoffriseur (Nebenraum). — 1. Schade, H., Dr., Arzt. — 2. Martens, A., Privat. Hospital-Straße. 14 38100 192,00 233 Hahn, Detl., Rentn., Bes., 1. Eg. Bratenahl & Jensen, Eisenw.-Gesch. (Laden). Schubert, G., Fruchtgesch. (Laden). — 2. Ström- gren, E., Priv.-Dog., Ghepr. Hedwig, in Schweden appr. Zahnärzrin. — Dg. Bcudschneider, SB., Frl., Wäsch. 16 25500 102,00 264 (siehe Flecken-Str. 11.) Ehlers, C. E. L.. Kaufm., Bes. Eg., 1., 2. u. 3. Ehlers, Chr., Uniformgesch. (Laden u. Werkst.). Eg. Ohrt, A., Barbiergesch. (Laden). 18 28320 87,60 235 Ilebermuth, E. K. H. L., Buch- u. Steindrucker, Bes. Eg. Burau & Hübsch, Theat. leb. Photogr. — 1., 2. u. 3. Sachs, Ludw., Mzahl.-Gesch., Inh. Brück, Frz., in Hamburg (Laden). ~ 20 ' 27190 102,00 236 (siehe Flecken-Str. 15.) Utecht, Herrn., Privatmann, Ms. Eg. Piper, E„ Schirmhandl. (Laden). — 1. Miß- feldt, F„ Vevgoldcrm. Hanf, M., Frl., Frist — 2. Ebers, G., Arb. Uhl, M., Chefr., Platt. 22 67000 240,00 237 Steen, A. M., Ww. d. Landm., Bes. Eg. Maerkert, E., Kaffee- u. Tee-Import, Kaffec- großröst. (Laden). — 1. Maaß, P., Ww.. Rencn. Jonas, R., Schuhm. — 2. Uttesch, H., Galant.- u. Lederw.-Hdlg. Voltzer, E., Frl., Retiin. Volger, E., Frl., Privatlehr. — 3. Bbllbchr, I.. Frl., Klavier lehr. Rekhfeldt, G., Schreib. 22A 68000 240)00 ' 238“ Steen, A. M, Ww. d. Landm., Bes. 1. Richter, Ll., Schuhm. — 2. Pete, I., Betr.-Jng. Meyer, O., Konfit.-Gesch. — 3. Bielenberg, C., Ww., Rentn. Bielenberg, A., Frl., Lehrerin. Krietsch, W., Ww. Wulff. A., i. Fa. Wulff & Friedrichseu, Manufakturw.-Gesch. 24 677ÖÖ 204,00 ~240 " Steen, A. M., S8w. d. Landm., Bef., 1. Eg. Preuß, I., (Cafe u. Restaur.) — 2. Struve, SB., Dr. med., pr<Ät. Arzt, — 3. Bartz, M„ Makler. 26 47000 90, Ö0 239 Rammonat, I. B., Schneidermftr., Bes., 2. Eg. Lampmann, Herrenarrtkelgesch., (Laden). Flecken-Straße. 30 32100 96,90 211 Saggau, A. M-, SBw. d. Gefchäftsf., Tapisserie- gesch., Best, 1. 1. Kahler, F., Bandag. Holm, D., Ww. Nissen, I., Malerg. — 2. Renard, A„ Photogr. — H. 1. Zer wehst Goldschm., (Werkst.) 30A ' 24520 88,30 243 Fey, Fr., Privatm., Bes., 1. Eg. Höllinger, A., Geigenbauer (Laden). Rathjen, I., Blumenhandl. (Laden). — 2. Petersen, H„ Fettw.-Händl. — 3. Reitzig, H., Techn. 32 333000 792,00 Etabl. „Die Hoffnung", G. m. b. H., Bes. Eg. Agthe, K. F., Uhrm. (Laden). — Eg. Rosmanith, L., (Cafe). 242 Karl.Straße 34 11880 " " 78,00 Todt, Max Hr. Detl., Schirmgesch., Bes., Eg. Reimers, Sch., Zig.-Gesch. (Laden). — 1. M., Drag. Löffler, I., Kunstdrechsler. 1. , 36 14000 86,40 245 Schwappe, H. F., «chncidermstr., Bes., 1. Eg. Raabe, M., Weißw.-Gesch. (Laden). Kaisi Kaffeegesch. (Laden). — 1. Bchrns, H., BUM Jürgens, H., Privat. — 2. Stesik, M., Fenfio rein.-Jnstit. 54 Lk. Gi Direkt. Biervers 56^ Arndt Bes H°>te»aue, 38 18480 95,20 246 Ballerstein, I. F., Malermstr., Bes. (Ladenst,, Eg. Strauß, M. & Co., Berlin. Engl. Hutgesch. (Laden). — 1. Stockfisch, SB., TiA Studie, M„ Ehefr. — 2. Trautmann, H., SchE Schneider, L., Schneid. — 3. Dumbris, I., Bo0>> Wiese, Frl., Krankenpfleg. 241 40 38400 137,40 Oehlmann, C., Ww., Rentn., Bes. Eg. u. 1. Erwecke, H. & Co., Jnstall.-Gesch. (Ladet« — 2. Wehrnieister, P., Friseur. Maß, M., Platt. Wey mann, E. u. Schulz, O., Handlgsg. 3. Gronwald, W., Dreh. jJ 249 42 38000 183,60 Kahser, Th. I. I., Kaufm., Bes., 2. Eg. Meinberg & Co., Mar.-Ausrüst.- u. Pro-'' Gesch. (Laden). — 1. Meyer, I., kaufm. Dir. ' 2. Meirich, 6)., Ing. Dubitzki, H, Ww. d. PoO Mal., Haushält. — 3. Döhring, K., Butter- Kässgesch. «Uv ^ 2 SrSchul Pauls Lüttjo Ä' Kai Finkler, 3 44 48300 155,30 Plewka, A. E. M. B., Ehefr., Bes. A . Eg. Trostbach, B., Ww., Damenfvis.-Gesch. — 1. ®, stein, M.. Büchcrrevis. — 2. Müller, G., Mr's Kirberg, W„ Arb. Pennings, P. I., Techn. ' f Böttcher, E., Ehefr. — II. Eg. HMstein, M., SStv-^ Heiz. — 1. Plewka, O„ Damcnsrist-Gefch. ?lE H., Schmiedeg. — 2. Keller, B. u. Reumann, Arb. — 3. Lohse, E., Arb. k.. Äohn Fürst, g aniv. « schel. A„ i, Berg Kolding-Straße. 46 42800 144,40 Günther, O„ Bäckermstr,, Bes, Eg, Hammer, I., Fruchtgesch, Lange, W., 1. Speck, K., Photogr. Knüppel, F., fr. — 2. Mainz, OS., Schreib. Maaß, R„ Schutzs Dreher, O., Handlgsg. Ilaß, O., techn. Slrb. , 3. Waltke, L., Schlosserg. Biegsmaun, F., oy Buchh. Eckardt, H., Slrb. Kellrng, I., SBw., Arb^> Caset. -chiffsK Eckn 48 (geh. zu Nr. 50.) Koch, I. A., Hotelwirt, Bes., 1. 2. Schmidt, O., Mar.-Jnt.-Kanzl.-Sekr. A„ Ww. d. Mar.-Ob.-Zahlmstr. 50 207990 639,60 (siche Nr. 48.) Koch, I. A., Hotelwirt, Best Hotel Elysium. 52 127820 167,80 Witthöft, E. C., Schlachter, Bes., Eg. u 2. Asmus, K., Ww., Schneid. Hoop, K., Lchr. Hoop, E., Frl., Schotol.-Gesch. — 3. C., Musikdirig. Lehmann, R., Tischlerg. R., Buchh. Kahler, C., Arb. »}■, Pete« Paus» Döps ?R>it. , „10 Bartes „12 L°--är Bartes 661'wÄvia-Lrautzi'tzi Lieferant 8. M. Schiffe Abt. I: Aus feinstem Hopfen und Malz h e] ^1*11 gestellte helle and dunkle Lagerbiere, Cubinetbrnu, Exports*'