i J 4 LAURENTI i PETRI fare, at ther vij rättelse af hafva skulle, är minclre for handen än väl behöfves. Ty på tllö Konungar som ifrån thesse Uthländske Göthers första uthtogh, alt intill KonUngli Inge, thert förste af det narnpnet, i Sverige regerat hafva, kunne vij hvarken taal eller namprt så aide-* les egenteliga och till visso af våre gamble Chrönikor få veta, soill behölf giordes, art sijdef all theras handel och giernirtgär, hvilka dock nthan tvifvel sådana varit hafva, at väl hade varit värdt, at the granneliga hade varit beskrifne. Hmii-' Humuljf (som tillförende omrördt är) skall Konungh Erichs forste Son hafva hetth, elfter vdff som Johannes Gothus foregifver d), och skall hafva varit Ståthållare i Sverige, medan samme Konungh Erich Örligade nthi fremmande landh. Men sedart hart hädhe giort sigh all the landen (som han tippå feigdat hadhe) underdånig, och nu var kommen till fridll, skali han tå hafva beleefvat ther blifva, och förthenskull uplåtit sinom son Humnlff Sverige, och skall tå samme Humulff således fullkommeliga vara kommen till Rijket och fått therm ed både Konurt- gaitampn och våld 1 Sverige. Humble, om hviiken några af vara Svenska Chrönikor röra, säijartdes, at han skall haf- ble va varit Konungh i Gotha landh, regeradhe vidh then tijden. Men om samme Humble fin ner man ock intet annat synnerligit, art at han skall hafva Varit Daätit fadlier, Som förste Konungh var i Danmark. Men orsaken hvarfore thenna Konungh Humble skall hafva satt sin sort Daan till Kortung i Danmark, gifver Johannes Gothus så före e). När någon tijdli ha dhe sigh för lupi t, effter GÖthernes uthtogh, och the Danske fornummo, at Sveriges macht ther alf, och thertillmedh af inhyrdes tvedräckt, myckit var försvagat , vordo the genom sådana lägenheet och tillfälle, Konungen i Sverige (under hviiken the tillforendhe altijdh varit hade) aflällige. Men strax the Saxer thet sporde, begynte the feigda in på the Danske, under tlieil förhoppningh, at efter the intet bijstänclh nu hafva kundhe af the Svenske, skülle llie säcbta Stå till tvirtgandhe, såsom ock tå skiedde. Men när ock the Danske effter myckin skadha, som the af fienderna, tlie Säxiske, lidit hadhe, nu förmärkte, at the icke foçmâtte stå them emoot, tycktes them som orâdh var gripit. Dock hadhe the sitt budh till Konungen i Sverige, begiäraiides at hart Ville see Öfver inledlt them, öch taga them under sitt beskierm igen. Medh thet samme skall tå Sveriges och Götha Konungh, nembl. förbelde Humble, hafva för skickat the Danske till undsattningh två sine söner, Daan och An gul medh een väldigh hoop krigsfolk, genom hvilka the Saxer skola tå slagne och the Danske förlossade Vordet. Men genom thetta medel och tillfälle kom också ther till, at Daan, Humhla son, af sinom Fadlier, Konungh Humbla for een väldigh Konungh i Danmark insatt och stadfäst vart, Mert Artgul skall sedan hafva blifvit Konungh i Engelandh, hvilket af honom thet nampnet ock skall bekommit hafva. Totil, Daans Dana Konungs hroder, skall efter sin fader, Konungh Humbla kommit till Sveriges Krono. Om honorn tala våra Chrönikor intet annat, äri Johannes Gothus gifver före/), at hart skall hafva varit i lörbundh medh the uthländske GÖthers Konungh, hvilka anta bodde quarre vid Östra Sioön, ocll at thet förbundet skall hafva gullet emoot the Me- chelborgiske, Pommerske, Curer och Ester &.c. Therlöre at ihenne landen (hvilka Ko nungh Erich och hans näste effterkomniandhe och uthländske Göthers Konungar intagit ha dhe) voro nu blefue affällige, skola också thesse två Konungar samtne affällige landh betvin gat och kommit till lydno igen. g],' r Sigtfugh skall sedan Vor, dit Konungh i Sverige, medh hvilkert Konungh Gram i Dart- trugh martk, skall hafva fÖrdt örlig, vordit honom Öfvermächtigh uthi een Väldigh slachtning, och ther dräpit honom och skall thet, snart till säijande, så vara tillgångit. Thenne Konungh Sig- trugh åtte een ganska däijeligh dotter, som hett Groo, till samma Groo beddes Konungh Gram i Danmark. Men förr än hans Legater och ärendesmän vore framkompne, var Jungfrun allaredha förlåfvadh eenom androm ringare; thet fortröt Konungh Gram sa svårli- g a j at han theröfver vart Konungh Sigtrughs hufvudfiende : Kom ock i thet sinnet, at han ville 8 . Totil d) L- c. Lib. If. c. i; e) L. c. Cap. a. /) L, c. Cap. 4, Gollulas.