PER S. REMBERTUM. 23 1 rom sua langan vägh äpter, oc vaghadhom vaart Lijff, badhe i Hafsnödh oc Röfuara hän- dir? Oc for thy at vi hafuom ofita rönt, at then Gudhin som the prädika, liafuer oss ofta hulpit, oc giort medh oss sina Nadh, hvi viliom vi tha äy unna oc städhia, at hans Thiä- nara magho blifva här när oss? Tha han hafdhe thätta talath oc sakt, sidhan vurdho the allo ofuereno medh enom vilia oc hiärta, at thässe Gudz Thiänara oc hälghe Präste skulde quarre när thom blifua, oc göra thom Gudz Tidhagärde fl_), oc gifua thorn the hälgha Sacra menta XXV. c A P. Sidhan thetta var stadgath oc giort, tha lot Konungen kalla til sik then hälgha Bi- skopin, oc sagdhe hanum aff huat som giort var, oc sidhan stadhgadhe Konungen medh al las thera vilia oc samthykkio, at ther matte byggias Kirkior, oc Präste matto ther blifua, oc huar som vilde matte sik lata cristna, thet skulde thom engen formena aller mote sta. Thär näst anduardhadhe then hälghe Biskopen Ansgarius Konungenom en sin Systerson, oc han het Heribertus r), at Konungen skulde han badhe varia oc trösta, oc han skulde ther göra oc uppehaldha Gudz thiänist, oc skulde gifua thom the hälgho Kirkio Sacramenta. Oc thy thär näst gaff Konungin thässom fornempnda Klerkenom Heriberto et ärlighit Heman, som han skulde byggia ena Kirkio uppa, i thom fornempndha Stadhenom Byrkö, oc Sanctus Ansgarius köpte ther til eth annat tholkit Heman, oc gaff hanom til Prästabool, oc thänne dygdhelike Konungen unfick thär näst äpter Sanctum Ansgarium medh store äro, oc beviste hanom storan Kärlek, oc lofuadhe hanum at han skulde wtwidha oc styrkia Christendomin oc the hälgha Tro, oc standa starkir i hanne, som en troen Thiänare. Tha thetta var alt väl skipat oc giort medh Gudz signadha Nadh, tha foor then Gudz Thiänaren Ansgarius hem ighen d') til sinne Domkirkio oc til sit värdugha Biskopz säte e). XXVII. anno 854 ex Svecia reversus est. C fr, Miniter , 1. c. p. 3io. Celsius, 1. c. p. 3a8. De altero Locce S. Anscharii itinere Breviarium Arosiense iia : ”Ad Svecos iterato missus, Sacerdotibus Voto semper adstat grato pro Dei cultoribus.’’ e ) Caput sequens, scii. XXVI. in Version« Sre- eana omnino deest. «) Tidegärd, celebratio festornm, Tider, festa. Högtider, festa sollenniora. b) Quæ ad finem Capitis desunt, etiam in Ed. Co* 0,1 • desiderantur. <■') Efibertus 1. Eriinbertus, Gaulberti ex sorore ne pos , Systerson, cfr. Interpr. Svec. Cap. XXII. d) S. Anscliarius, ad Langebekii computationem,