SVENSKA CHRONICA. 22 dock reta , att i f örtijden hafver tlietta rijket myckit rikare varit än iliet nu ar på alle handa kiöpmans vahror ; här hafver oseijeliga mycken koppar, järn, bly, och allehanda skinn- vahror vordet uthfördt i fremmande land, och hafver mycken handel varit emellan the Engelske och tlietta rijket, och tlierföre kom här in sa mycket Engelskt mynt, som i så lång tijd haf ver varit här gäfft och gängse. Och then handel som skedde med the Engelske var mäst för fyra hundrade åhr sedan, ty på then tijd vore inga städer som nu namnkunnige äre bygde vijd Östra Siöil m ), hvarken Lybeck eller några andra. Och all land kring om östra siön voro Ochristne, undantagandes Sverige och Dannemark, the vore the land som först blefvo Christne vid Östra siön, och tlierföre hade tå the Svenske i h eras Segla tz till England, s oni ock Christet var. Så hafver ock tlietta rijket i någor förledhne hundrade åhr varit ganska rijkt på Spannemåhl, och liafva många hundrade Läster vordit fördt här uthaf Lan det båd e till Pryssen och annorstädes, som af gammal bref och register nog bevisligit är. Och var här ganska godt mynt i rijket, som man af Clirönikorne förnimmandes varder; men med tijden är thet så försvagat vordet, att thet förderfvat hafver både Land och Stä der, och dageliga mehr förderfvar. Så skal man ock vetta att våra Svänska Chrönikeskrifyare, the ther med någon skläJ och besked skrifvit liafva, il le hafva begynt på the Konungar som skulle liafva varit vid then tijd Christus födder vardt, ty thet soin förre skiedt var är oss (efiter som the scija) platt ovitterligit, bvilket vij ock bekiänna och seija ey allenast vara ovitterligit, huru här stod till för Christi byrd, uthan thet är oek ovitterligit hvad som skiedde i en lång tijd elfter Christi födelses tijd, som tillförene omtalat är. Och tlierföre är ganska ovist med the första Konungar som liär upräknade varda, ty thet kan hända att the haf va varit Here, the kunne och liafva varit färre, än the liär upräknas. Then Danske Chrö- nikan talar om många Svenske Konungar, som våre Chrönikor intet omtala, varda här ock några Konungar upräknade som intet hafva varit här i Rijket som vij ytterligare här efter hörande varda nj. Och elfter thet thenna Chrönika är skrifven för theras skull som enfaldige äro, att the skola här af få någon rättelse, tlierföre hafver man icke allenast skrifvit Historien af ährende som skiedt är, utan man hafver ock the r bredevijd (ther tillfälle hafver så begi 1- vit sig) satt någor besynnerlig lärdom, ther någor rättelse kunde tagas af, och ther mail seer nagot godt och nyttogt vara skiedt, att man lagar sig thereffter, och tager sig ther exempel af, ehvad vij äre höge eller läge, och att ther man seer något ovijsligha företagit vara, att vij ock något lära see vid ens annars oferd, och taga oss ther vahra före. Ty hvar man allenast ville läsa Chrönikor för förvettenliet skull, eller hafva ther uti tijdsfördrif, så är thet så godt oläsit som läsit, icke hafver heller Gudh som thet rådet haf ver menniskiomen gifvit, att thet som skiedt är skulle uptccknat varda, hafft thet upsåt ther med, att sådane skulle läsas i then act, att man skulle allenast ther uti hafva sin lust och tijdsfördrif, utan man skal ther utaf beskåda verldenes lopp, fåfängelighet och ostadighet, och huru Diefvulen (som är Verldenes Furste som Christus säger) hafver här sitt speel och up väck er ibland höge och läge alt obestånd, skada och förderf. Thesslikes att vij och ther bredevid skole ackta och besinna, att äntå Diefvulen kommer alt ondt på gång, och mskiuter allestädes tillfälle till obestånd, så förtager dock Gud honom hans onda upsåt, och drifver sakena till en bättre ända an Diefvulen med sitt onda upsåt oeh tillfälle arktat ha de, på thet vij mage lära gifva Gudhi then ähro honom bör, och bidia honom om hiclp e- emot Diefvulen. Thetta är thet högsta, thet vij som Christne are, skola gifva ackt uppâ i al la Historier både Hedniske och Christna, och när man så läs them, så hafver man gagn oeh nyito ther af, och Historien är i sitt rätta bruk. Men ther någor ville så seija , hvad giörs thet behof, att man sa talar och skrifver på the dödas mull och aska, och låter theras brister och feel komma i hvars mans mun, the äre framfarne och hafva sin deel borto, thet vore batter glömma theras synd bort, an att minnas på them? Ther svarar man så till, att Historier eller Chrönikor skrifvas icke för theras skull som framfarne äro och thet som skrifyes bedrifvit hafva, utan för theras skull som efterkomma, att the theras förfäders lefverne lära skole, hvad the skola giöra, eller hvad the skola taga sig vahra före , så måste både thet onda och thet goda som vare för fäder bedrifvit hafva, skrifvit varda, och effter mera ondt än godt varder bedrifvit, och on de aie âllijd dere än the gode i allehanda stånd, therföre blifver ock mehr skrifvit om thet m) Cod, i. addit; eller vid Öresund. som n) Heic subsistât ProoemiuTn Cod. ii.