CHRONICON RHYTHMICUM MAJUS. 149 Ok i Frijd en Manad sidan skal vara, At the aff Slottit matte fara. The daga the ther sva förginge, Ingen vndsättning the ther finge, The antvardade Konungen Slottet fritt, Han takkade Gudh at han var thet förradilse qvitt! Thet var om S. Calixti tijda, g) Konungen monde til Stockholm rijda, Åpter Gudz Byrd XIIII.C Aar, L. ok pa thet andra thet var. Hvar som alt skulle skrifva här Thet Förrädilse Konung Carl giordt ar, För sanning jag thet sigia vill, Ther skulle myckit Papper till : Gudh halp honom togh i alle stunde, At thera Förräderij ey vinna kunde ; Ok giorde honom stoora Naae sva, At han kunde sva mothe staa. Alla Danske ok Noi’ske macht, Ok alle the Svenske Förrädara acht, Sva ok the Tyske Herre flere, Ok thet Tyske Sollet Däner hade mere, Hade Gudz nadh ey synnerlig varit, Thet fördärff haden aldrig undfarit. Her Green var skickat i alle thy, Aff Konung Christierns vägna i Rotnaby ; Litet epter han tijt kommen är, Tha foor han til Aghaskär, h) Med XVI Snäkkior eller vid thet sinne, Ok meente Aghaskär at vinne, Han fick ther väl XXX sara ok döda, Ok ey gladdes han sielff i then nöda. Andra resa han i Möröö i) drogh, Vidh VI.C han med sik togh, Her Göstaff Carlsson aff Kalmara Mötte honom i vägenom sva; Her Green fick hugg mehr än han kunde bära a Ett Finger glömpden qyar thära, Han miste ther L k) ok än flere Far han tolka resa mere, Honom möter en tijd svadant meen Han komber aldrig lifvandes igen. I) CONTINUATIO II. AB ANNO l4$2 AD ANNUM ityo. 1. THORD rondes förrättning A r ekot de NORRSKA OCH DÖD. THORDONIS BONDE RES CESTÆ CONTRA NORVEGOS ET CÆDES. Nu maa val talas marckelig Ord Otn then stolsse Riddare Her Tord, Han var arlik ok en opsatig Man, Sva at ingen annat med skäl säya kan. Hans tokt med snill ok Klookheet var, Ok innan strijd stoor prijssheet bar. Konung Carl mycket om Rijkit vogh, Hvarföre han Her Tord til Marsk togh, Flere Slott loth han i Norge byggia Ther han sina Svena loth a liggia, Rade Byllingzborg, Gulborg ok flere, Danaborg ok än mere; Hoffvärk ok strijd monde han öfva Ok sina snille med Danmark ok Norge pröfva, Hade hans Lijffztijma länger räckt, F ull väl hade han Konung Christiern späckt. Norges Män sankade sik i thy, Ok meente Her Tord skulle bortlly, The kommo tilhopa III.M i en skara, Ok vilde för Her Tordz Slott fara. Her Kolbiörn Gästh thera Höfvitzman var, Med spiut, grep ok gredli d) han orädder är, Han opta til them hade här sakt Her Tord star aldrig moot var makt. Vi j vil jom sva skikka var hal 1 , Ok beläggia hans Slott med vall, Vij villiom i natt nämer gaa, Ok hans Borg fullväl bestaa, Han skal aff Norges Land draga fullsnart Ok ey vara seen, vthan med stora fart; Vij skulom sigher vinna ok sva prijs Sva varder han med Konung Carl thes vijss. Her Tord Marsken skickade sina borg, Han giorde sik gamman uthan sorg, Å hvat han oppe bleff aller aff reed, Han viste väl togh hvat Norges Män leed. Hans Späyare rijdu til ok fra, Ty viste han väl hvar hären iaa. Hans mod var karsth, hans hogh var frij, Thet finge Norges Män väl sij, Han ville ey fly, han ville them hijda, Snart leth han sik af Slottet lijda. Han reed vth med III.C Hästa Ok dagelige Män ok jo the bästa; The vare med Marsken i lost och i nÖdh, Ok ville för Sverikes bästa lijda dödh. Marsken reed ok skikka them ena stund, Ett C. Smasväna dolde han i en Lund: Her s) Die i4 Octobris i4 5s. , K) Cod. 1. Afvaskär, urbs anliqua Blekm- gise diruta an. i563, in favorem Christianopo- lis, quæ dein an. 1677 idem fatum subut. v. 1 u- neld, Geogr. V. 2. p. 522 . . i) Territorium præfecturæ Calmanensis. I) Codex 6 : Tt.C, 200. I) Heic subsistant antiquissmu duo Chromcx Rhythm ici majoris Codices 1 & 4. nec non Codex o. Quæ sequuntur petita sunt ex Codice a, quem suis in editionibus secuti Messenius & Hadorphius. u) Furca Sc ense. II. 58.