8 XXXII. STORA RIMCHRONIKAN. Ok sade at the vildo hafvat tillsätt, h) Tha lade Folkunga thera Harnäsk nidh, Ty Biskop Kool han svor them frijd, Ok gingo til them öfver ena broo aa, Ther loth them Jerlen Hufvudet affila. Junkar Carl var ey ther, Ther vore tha manga ijffrit när; Tha gik Folkunga Åth Vald öfver ok myckin orätt. Folkunga ok thera Fr änder, Doo tha manga i sänder, Ok fingo tha sva illt afislag, At the koffrade sik ey än i dagh. Sidan torde ingen moot Jerlen standa, Â hvat han ville hafva. tillhanda. , i O. JUNKER CARLS ÖDE- EOMICELLI CAROLI FA TUM. Junkar Carl ok han the vorde tha satte. Sidan han ey bättre förmatte, Tha drog hvar vid annan strugh, a) Med krankom vilja och ondom hugh; Ok fruktade jo hvar ther om sik, Ok räddes hvar thera aifi androm svijk : Tha ville Järlen late honom förgifva, Ok unte honom eyväl at lifva; En Riddare loth han vider om vara, b) Ok radde honom at han skulle fara, Tijt han matte vara vthan kijff, Ok vara feeliger om sitt Lijif, Ok loth sitt godz vth til ränta, För SöliF ok Gull loth thet häinpta : A tijt som han var, Thet ther honom til rätta bar, c) Thet skulle honom ingen man förmena, Kläda sigh ther med, ok sina Svena; Til verlden matte sik an omvända, Honom matte högre Lycka at hända; Til Gudz Riddare d) han tha foor, En Haär aff Littoga e) myckin ok stoor, Foro the Gudz Riddare a hand, Ok varo the kompne a thera Land. Tha the Bröder hörde thet sakt, / Tha sampnade the samman thera makt, Ok ville them gärna bestanda, f) Ok sia them vthalf thera Landa. Tha talade the Gudz Riddare ther om, Til Jonkar Carl aff Sverike kom; Jonkar vilin j medh oss strijda, h) Förlikt, compositum. a) Strugh, ovänskap, Simultas. Ihre, b) Förvara, varna, admonere. Ihre in v, Wara. c) v. supra. d) Cruciferi in Borussia» c) Lithuaui. f) Bestå, emotstå, resistere. g) Jag må vara bevarad, ut conserver. h) För visso, pro certo, Cfr. Ihre, 1. c* i) För fa, admodum pauch Eller vilin j oss här hemma bijda ? Jak vil medh eder i then strijd, Jak gör ok nagon Littoga oblijd, Hy ad iak ville thet nö duger lata, Min Hielm, min Brynja ok min Plata, Skal varda aff Hedne manna stött, Om iak gitter ther mina Synder bött. Tha är mitt Lijff ther til ospart, Gudh ma ok vilja jak ma mik vart, g) Skai iak ok döö, är mik thet skapat, Tha far iak Himmerijke ok hafver ey tapat. The strijd gick samman och starkelika stod, Sva man matte vada öfver foot i blöd, Svärden bijto, och Hiälmerna gullo, The Hedna stridde, the Christne fullo. The Bröder sade, Jonkar fly, Vij tappom siger, iak säger för hvij, h) Ty värr vij ärom alt aff i) faa. Tlien Junkar svarade alt om sik sva, Jak seer at ingen flyr aff eder, Ok undrar hvij man mik thet beder, Ak iak skal göra mik then last; Aff Hednom mannom mangan kast k) Vart ther sammandragin ok bränder, Ther then dag doo för hans händer. Jonkar tu skalt thet forstaa, Var Orden l) han tilsiger sva, At vij fruchtom ängin död, Aldrig komma vij i sva stoor nöd, För nagra hedna manna hand, Vij ärom här m) komne för hedit Land: Hvar Hedne komma samman, ok vij, Åre the hundrade, ok vij ärom trij, Tha magom vij ey fly thess häller, Then Kätil i Helfvetit väller, Han är Hedne manna deel, Ok vij hörom varom Herra tel; Sva siger oss Skrifften ok helig Ord, Ån förr vart hlod ar kalt a Jord, Tha är var Siäl i Himmerijk. Then Jonkar svarade, hvad siger tu mik? Thet samma är ock mitt hopp, Jak tror ok til then Gudh mik skop, Ok tohl iak för hans skull dödh, tian gifyer med sik, mik Himmelrijkes’ ödhi n) Hafven j ider thetta vilkorat, Tha är mik thet o) oppa borit, Ma ingeu man fly aff ider, Tha skolen j veta iak flyr än sider. p~) Tha k) Kast, hög, cumulus, congeries caclaverum. Ihre in h. v. l) Codex N:o 2. Regia. m) Codices N:o i. 2 . Borg för Christit Land, munimentum regionis Christiaaæ, n) Odh, egendom, possessio. o) Codex N:o i. Årfft ok oppeborat. N:o 2. med arff aborat, hereditate traditum. l>) Sid, minus, An sider, än mindre, multo minus. Ihre.