a 58 XXXI. MINSTA B.IMCRÔNIKAN. Stenekil Oloff Skottkonungz Systerson. Jak var en mechtigh Kämpe starck, Och van tree strijder b) i Dannemarck: Then lästa Skytta var jak tha Skottmärcken än i ästergöthland sta, Kor.ungasten thet första är Konungs lidstolpe thet andra, som ther ligger när. Â stordsberg thet tredje mande vara, Som the val veta, ther fram pläga fara; c) Och doo sidan aff t ena Soot: Som engen künde radliä mik. Boot. Inge Stenckilson. Jak radde i Swerike mangm dagh , Och giorde aldrigh moot Swerikes Lagh: Jak vann fem strijder i Skåne Land. Och hade thet 5 ahr i mina hand: Et na Natt the mik i mina Säng myrde, "VYästgötha mik sedan til Warnhem förde* Blods Sven XLITII Kong, d) Jag var och konung i stackot stund, Jag vet ej maxan hurulnnd, När konung Inge öfver Swerige rådde, Tâ vâro somlige som tlies försmådde, At the finge ej hälla sina gamla seder Öfver sina güdar, och giöra them heder) Then Christelige tro ville the ej vörde, The voro i hug och hic-rta sâ harde. Tâ logo the både skiold och spiut, Och slogo konungen af landet ut, Sedan månde the mig til konung taga, Ty ej annan än mig kunde them behaga. Jag begynte then Chnstehga tro förnedra, Almogen gat jag sina afghdar hedra Mccl stora högtid och gästabod rnång, Mycken tienst med offer och sang. Alt afguda offer, som dräptis tâ, Lät jag almogert ata, jag giorde ocksa. Diurabioden med samma kost Lät jag them dricka, som äplemost, Ty wedernamn jag af almogen fick, At jag kallas Blodsvcn för samma dickt* Eskillns straffade oss ganske sväre För at vi Ifä trona faldne vore, Yi skiötte platt intet hvad han sagde, Och ej hans ord på hiertat lagde. Eskillus up i Himmelen sä, Et gräseliga väder mande komma ta, Hagel och rägn och tordon stark , Både Afgudar och Altaren slog thet til mark, Spåbudde min Sven, han var ej sen, Biskop Eskil i pannan slog han med en sten. Han störte af stenen ther han stod. Ty tyckte them Svenskoni ey mindre Nödh vära Aff mik, än aff mins Fadhers dödh kära. b) Cod. 5 . hundstäder. c) Cfr. supr. p. 9. ti) Svenonem heic insérant Cod. 5 . 6. C eter i Halsten Inges Brodher. Jak Halsten Inges Brodher Var altijdh spaker och godher, Til goda vände jak saaker alle, Ty gafves Svenske storliga aff mino falle. Philip Halstenson. Fulleliga var jak Fadhers lijke, Til Rätivijso och Dygder i Svverijke. Inge Halstenson. e) Jak radde öfver Swerike epter min Brodher, Och var altijdh Svenskom goder: I Wreta ClÖster lät mik forgifva Then mik ey unte längre at lifva. I Teige Ragnild min Hustru ligger: Jak troor hon mik nadh aff Gudi tigger. Ragwald Knaphufde. Östgöta mik til Konung högde, Flestom Swenskoni ther at nögde; Jak var tröster, stark och stor, Utan gislan i Wästergötland for: The sak gäfvo the mik i thy Öch drapo mik 1 Karleby. Gamle Swerker. Sedan Ustgötha hade mik til Konung satt, Mörde min Stallsven mik om Julanalt, I Ahvastra Clostcr man mik lade, Som jak sjelfver stichfat hade. St Erik. Magnus Henrikson nionde thet illa lijke, At jak var Konung i Sveä rijke; Med en Haär lian aff Danmark drogh, Och mig ihiäl i Upsala slogh , Efter Gudz Bord MCLX ahr, A helga Lekame etagh f) thet var. Jak tackar min Gudh i Himmelrijk, För then Nadh han giorde medh mik. Carl Gamble Swerkerson. Thet matte enkte liielpa mik At jak vardt Konung efter St. Erik: Ty jag unte Magnus Henrikson väl. För thet han slogh St. Erik ihäl, Och för then samma mon, Drap mik Knut Erikson , Efter Gudz Eörd MCLXVIII ahr Pa Wisingzöö thet var. Knut Erikson. Jak draap Konung Carl pä Wisingzöö, Ty han stadde til at min Fader skulle dööf Konung Carl och Konung Buresleff Bäggia thera Lijff iak fördreeff: Fullmächtug iak i Swerike var, I godhan tijma, tw och tiugu ahr. Aff Soot iak i Gässene doo, Och lagdes iak i Warnhem til roo. Tusende etthundrade nittio och tu år Efter Guds Sons hyrd beskrifvit står* Swexv* eundem omittunt* <0 Cod. I: Philpusa. broder, /) D. 36 Maji.