IFRÅN 1220 TILL l552. 9 £ 1419 afhrann åter Stokkholm, då inånga gammla handlingar i branden omkommo. 1420 var så stark vinter, at Östersjön var belaggd med is, så at man kunnde med hast ok slåda fara skeppsleden ifrån Danzig til Lybekk, ok ifrån Pomern til Dannmark. 1435 låt Engelbrekt Engelbrektsson gråfa en graf eller dike vid Telje, at skepp skulle der kunna komma utur Saltsjön i Målaren. 1442 låt Kon. Christoffer Ärkebiskop Nils i Up^la få lösa til sig Al- mare-Ståk, med on ok holmen som Slottet var byggdt uppå. 1445 brann Stokkholm ifrån Skomakareporten til Gråmunkegrånd. Sam ma år seglade Kon. Christoffer ifrån Sverige med en stor brudskatt til 100000 gyllen, som förgikks på hafet. 1446 brann St. Klaras kloster utanför Stokkholm på Pingstdagen. 1477 brann Upsala domkyrka. ioi8 skedde slagtningen vid Brännkyrka imellan de Danska ok Sven ska , då Hr. Göstaf Eriksson förde hufudbaneret. i 523 utvaldes på Herredagen i Strengnås Herr Göstaf Eriksson til Sve riges ok Göthes Konung. 1024 begynntes i Svenska staderna den Evangelisk? lårdomen. 1526 samtykkte K. Gustaf ok Riks e ns Rad, at ôfver hela Riket skul le uttagas två tredjedelar af Kyrkotionden til Rikets gålds betalning. 1527 forlånte ok kebrefade K. Gustaf Biskop Måns i Strengnås til un derhåll de hemman, som nu derunder höra, jåmte fri gåstning hos Pre- sterna vid visita tioner. Samma år stod en Herredag i Vesterås på Hel. Trefaldighets Söndagen, då Biskoparna blefo. satte ifrån sit vålde, at de ej Jun. 16. skulle hålla så stor stat; ok alla de gods, som voro komne ifrån frålset un der Kyrkor ok Kloster, sedan Kon. Karls Räfst, skulle åter tilerkånnas dem , som råtte bordemånn voro. 1529 kommo hit någre köpsvånner, som hade en Tysk Prest med sig, hvilken prådikade emot Herrar , Förstår ok Konungar. i 55 i blef Skolmästaren i Upsala Måst. Laurentius Petri Ärkebishop der s am mast ådes. i 532 var stor pestilentia i Sverige, ok i samma år gaf Gud et godt kornår, så at en spann ej gall mer ån 2 öre. i54S den 5 April brann en del af Linköping, ok den 19 Maji derefter den andfa hälft en, samt taket af Domkyrkan. i 5Ö2 afsomnade Olaus Petri, Prådikant i Stokkolm, den 19 April kl. 6 om morgonen. XXIII.