8 V. CATALOGUS REGXIM SVECIÆ riki. han war dôpter. i. Kyældu f>ær- ræ wid Hosæby ligger oc heter Byr- ghittæ. a) af Sighfridi biscupp. oc han skötte b) baghær c) allæn byn till staffs oc stols, d) Annar kononsær war. Æmun- dær Colbrænnæ. oc hæt by Colbræn- næ. at war riwar. i. ræfstum e) si- num at brænnæ hus mannæ. f) firidhi war. Æmundær Slema,^) t>y a l war sliskær K) oc eygh godber at bra. i) i. by mali han wildi ffræm- mise, oc han gôrdhe skiæl A) mællin Swerikis oc Danmark swa sum sighx. i. landæinærum. /) Ffyardbi. warHakun Rödhe. han war fôdder. i. Lifwini. Wistæhæræ- dôpter i the kældo widh Husaby ligger oc heter Birghitta aff Sancto Sigfridh Biskop, oc han gaff gænæst allan byyn till Kirkio. Annar konung war Emund kol- brænna. och het forethy kolbrænna at han war rywer i ræfstum sinom, at brænna hws manna. Tridhi war Emunder Slæma. Han war slitzsker oc ey godher. oc thra i thy male han wille fræma. oc han sàtho ramærke mællan Sve- rike oc Danmark. Fiårdhe war Haquon Rôdhe. Han war fôddar i Lifwine i Wistaherad. di. sdii De Rtgibus Christianis in Svecia: Olavus Skutkonung primus Rex erat , qui Christianus fuit in Svecia, Ille bnptizatiis fuit in fonte t qui Httsaby adjacct & Birgitt ce vocatur, a Sigfrido Episcopo donabat tum omnem vil/am ad pedum & sellant , i. e. Cathedram Episcopalein. Secundus R ex erat Emnndus Carbonarius, qui voeaiaiur Carbonarius , quod erat severus in ju— diciis suis ad comburendum domos virorum. Tertius fuit Emundus Vilis, qui erat avants & pertinax (non bonus ad eontradieendum) in iis rebus t quas voluit protnovere. Et posait limites inter Sveciam & Daniam , ut dicitur in illorum descriptions. a) Duo sunt fontes prope Husaby in Veslro» golhia, alter orientem versus a Templo CGC. pas- sus distans, S. Sigfridi dictas, in quo procul du-* bio baptizatus fuit Olavus Skölkonung, alter loti- dem passibus versus occideiltem, qui dicitur S. Birgittae. Cum autem post conscriptum hune Ca- talogum, quem ad medium Seculi X1JI. referimus, floruerit S. Brigitta, nescio quo casu hoc foiitis iioinen in ilium irrepserit» Cfr Lindskcs om Skara Stift. D. 2. p. 54. Il) Verbum sköta a Sköt , sinus, quod in sinttrtl tradere solebant festneam vel cespitem, qui emtione, donatione, vel alio quocunqtte modo jus dominii in alios transferebant. Jnue in Titulo liarum Legum de Jure Regio Sköta dénotât donare atque in Titu lo de Jui'e Agrario Skötning , donatio. Lalinortim inde Scotatio. Cfr Ihre notæ criticæ ad hunc Ca» talogum p. 3o. . c ) In apograplio vertitur genast, mox. Ex locis autem ab Ihrio allatis p. 5i. manifestum est Thagar idem significare, ac Ta, Tum. d) Pedum $£ Sellam. Omnibus notissimum est, hæc fuisse duo Episcopatus insignia. Reve- rendissimus Nordin in adversaries mscr. Staf ab Ulphilano Stavo, judicium, dérivai 8c scriptum putat Stava- Stola, ' quod etjam apud Ulphilam in Fragmente Knitteliano Rom. i4. v. 10. Tribunal signifient, unde idem foret, ac DomCapitel, sen ad Templum Cathédrale 8C Sedem Episcopalem; verum cum Jnrisdittio Ecclesiastica ante annum 1248 in Svecia non obtinuit, minus arridet lisec opinio. e) Rytve in Germanismo prodigum, Ryfe apud AngloSaclisones frequentem dénotât; Raefst autem in veteri lingua nostra punitionem v«l poenam, Quartus unde Rif/ stating, Räfsta Bal kite, Titulus Juris Ostro- Gothici de puni ti one Legali. Catalogus Legifero- rum VeStrogothicorum postea edendus : Hann räf sti h war him aptir sinni giardi, punivit quemlibet secundum actionem suam. Cfr. Ihre Glossar. SvioG. in voce Räfsa. f) Veterem Iianc Norrmannorum consvetudi- ltem illustrât JJu Fresne, in Glossario Latinitatis Medii Ævii in voce Condemnare. Affinem Anundi, Olavum Sanctum immorigerorum domus in Nor- vegia coticremasse tradit Sturleso i Hist. Norv, T. I. p. 5q4. quod de Magno Barfot 8C Ingone Hâraldi idem adfert T. 2. p. 2o4. 368. g) A voce Lapponica S ternit, inclinare, deri- vatum vult Nordin, in adversaries mscr. atque idem ac Gammal, quod alterum erat F.mundi cognomen, denotare, quod in medio relinquo. S lem vinnimr lucrum inlionestum, fans est adhuc inter nos fre- quens. h) Cum in Postilla Olai Petri S lisku significat àvaritiàm, ità hanc vocem interpreter, relictis, quæ in aliam sententiam copiose disputât Ihre in notis ad liunc Catal. p. 45. i) In apographo legitur: oc thra. Thra perti nax in Junii Etymologico Artglicano. Thra, con- tradicere, unde trät sa, apud Vestrobothnienses. Jag thrâddes vid honom, contradixi ei. Nordin. k) Lex OstroGothica B. B, Cap. 27, 28. Skiât habet pro limitibus, unde Apographon recte va riât: sætho ramærke. l) Procul dubio respicit illam limitum recen— sionem, quam appendicis loco hic Legum Vestro- Gothicarum Codex exin b et, a nobis postea quoque edeudam. 1