«£№ 22 tlfa
tum, in his creet mox enarranda mala, ipfa podagra peiora (t\
Satis erit, liberam confervare perfpirationem, quam, niii enor
mes in vitae ratione committantur errores, latis 1’ervaturam eiTe
itimulantem hanc & calefacientem tincturam , facile eit intel-
ledu. — Sub hujus tincturae ufu nullum aliud adhibendum
eit medicamentum, neque internum neque externum. Singu
lis quippe indicationibus, quas proxima podagrae omnisque
arthritidis caulTa exigit, plene fatisfacere illam, jam alibi §. V.
oitendi. Alia ergo haud opus eit, & officeret foriitan hujus
actioni. — Diaeta, quam l'ub ejus ufu iervare debent arthri
tici, eadem eit ac ea quam generatim omnibus podagricis i’ua-
dent quotquot de podagra copiolius & diligentius lcripferunt
medici (0. Huic proinde non immorabor, quum de illa nil
dicere queam, quod non didum iit ab aliis me longe, dodori-
bus & exerdtatioribus, & hos exfcribere nolim. — Etli in
humidis, pituitofis, & obefis, adeo fecurus eit antarthriticae hu
jus tindurae ufus, ut vix unquam accidere his poffint ea mala,
quae quibusdam plethoricis & biliofis, vel gracilentis, vel me
diocris temperiei hominibus, accidifie (A audio, ipfa podagra
pejora, apoplexia, paralyfes, pedoris oppletiones, harumque
confedaria, anhelatio, tuffis ficca, peripneumonia, pleuritis,
& hujus generis alia, ii tamen quid horum & phlegmaticis at
que obefis eveniat, quod fortaffis, ex fupra notato intempefti-
vo ejus ufu, aut commiffis in hadenus praeferipta adhibendi
eam norma, & vitae regimine, inexcufabilibus erroribus, eve
nire
(tf) SYDENHAM l.c.p. fi4 fq.
(r) Quorum principes iunr sy.
IINHAM l. C. p.jyffqq. iz.p.fyq. VAN
SWIETEN /. C. T. IV. ¿66. jig.
3 V fn- ?• * 93 - * 97 - 3 H- 30 s & }ii.
1 s) Propria fua culpa. Ruerant
mm, ut his, a van iwiktin Ic. T>
lV.p.qif. allegatis, galeni verbis
Utar, ad hujus medicinae ufum, propter -
ea, quod liberatos aliquos articulariis af
fectibus viderant, minime aeflimanres, quod
temperies eorum, qui fanati fuerant, hu-
midior pituijiorque erat , qualis obtfo-
rum efl.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.