00
Sielhof. Hc schüer sick mit de Hand öwer
de Ogen: dar keemen allerhand Biller
andanzen — Biller von 'n Sielhof: awers
he woll er ni sehn — vondag 7 ) ni — von-
dag ni.
Hen to") Klock een wör bat Wat stiller
up n Permark. Hier un dar stunn noch
'n ol Krack un leet 'n Kopp hangen, un
neeg bi de lütt Karkenport hannel Hans
Meinte noch mit twee Plünnsammlers
üm 'n ölen blinden Schimmel: UN as
Hans dat Plünngeld in 'e Tasch harr, keek
he sick ok üm na Klas-Hinneri: he woll
sick ok een in 't Gesicht steken. He harr
awers lang söken könnt — Hans — he
harr em ni fnnn. — Ganz up 'n annern
End von 'n Karkhos, neeg bi de Preester-
port, dar seet he an 'n Wall. He weer lang
ui up 'n Karkhos wen, un as he harr na
’n Krog hen dal wollt un weer bi de lütt
Port verbi kamen, do weer ein dat jüs
wen, as harr em een lies bi de Hand to-
saten kregen un harr em na de Port her
innertrocken: „Komm,, Klas-Hinneri —
komm!" Un de Biller von hl Sielhof, de
harrn em ok Wat vörsnackt: „Man to,
Klas-Hinneri — man to!" Nn seet he
dar an 'n Wall, un dat gung ein jüs, as
de oln Per dar up ’e anncr Siet von 'e
Mner: eni weer ok allns eendohn. De
Zigarrenkist weer ein ünner 'n Arm rut-
rutscht nn leeg blang") bi em in 't Gras.
De Deckel weer losflagen, un veer tweieK
Zigarren weern na 'n Karkenstieg her-
innertrunnelt. Mit er weer ok ümmer
herümmerstött warn, nüms harr er hebbn
wollt, un toletz keem se ok ünner de Föt —
jüs, as Klas-Hinneri. — Tat seh nt, as
wenn he dar an 'n Wall seet un sleep:°)
awers he sleep ni. De Ellbagens harr he
up 'e Knee'n stütt, den Kopp deep itl e'
Hann, un wenn he de Ogen losmak, denn
keek he up sin tweien Steweln hendal.
Rock un Büx weern voll Schietsprütten?)
In de West fehl'n dree Knöp nn dar, wo
Mal 'n Uhrked bummelt harr, seet nck 'n
Snöerband: 7 ) dreemal in 'n Knutten sla-
gen; hr Klock seet dar al lana ni mehr
"n. Un rund bi em herum, dar seh de
Karkhos ut, as 'n Gaarn, wo Schüfe! un
Hark mindag ni henkeem'. Baben up 'n
Wall stunn 'n Rotdoorn, un de Nordwest
harr em in all de Jahren ümmer deeper
heute *) gegen. 3 ) neben. *) kaputte,
cherte. 9 j niemand. l0 ) sann. “) näher. T
na 'n Stieg hendalbögt. Beten bet lank
weer 'n deepen Graben, un all de ver-
drögten Kränz un Blomenstruschens lee-
gen hier een up 'n annern. Up 'e anner
Siet von 'n Stieg woker") dat Gras, un
Hundnblom un Netteln keeken nischirig
dörch Efeu un Immergrün. Blang bi de
Preesterport, neeg an 'n Wall, keek 'n lütt
holten Krüz mank 't Gras ut: möer un
verrött. Wo mennigmal haar de ol Ku-
lengräwer dat lütt Krüz al wedder pickup
sett, awers Storm un Unwedder smeeten
't ümmer wedder in 't Gras dal; dat schull
wol nüms") sehn, wel se dar an 'n Wall
henpackt harrn.
Klas-Hinneri seet noch ümmer un gru-
wel:'") se weern wedder dar, de Biller von
'n Sielhos; un he leet er danzen — üm-
mertv — ümmerto — un dar keemen llnr-
mer mehr — ümmer mehr — un se kee
men ümmer neeger") — ümmer neeger.
Un Anna Mohr, de leeg, dar garni mehr
ünner dat lütt holten Krüz an 'n Wall:
se seet blang lsi em in 't Gras; un wenn
se lach, denn wies se er witten Tän bet
na de letz Kuus^) ran, un de ol lütt Kul
in 'e Back weer ok noch dar. Un baben 't
linker Og bummel wedder de lütt Haar
lack, un wenn se er eben wegsteken harr:
gliks weer sa wedder dar, as woll se 't ok
mal sehn, wo 't in 'e Welt hergung. Un
dat weer wedder Johanniabend. Ünner
Kassen Juhl sin grot Linn seeten Klas-
Hinneri un Anna Mohr: Hand in Hand
— Back an Back. Nüms^) sä wat, awers
er Gedanken, de gungen beid' densülben
Weg, un keem er wat in 'e Queer: .se
sprungen dar haben öwer hen. Un denn
rög sick- dar wat in 'n Knick, un wenn se
sick ümkeeken, stunn een von de swarten
Katten baben up 'n Wall un fung an to
jaueln. Un von de.Schün her keem 'n
swaren Tritt öwer de Hofst-ed, un Anna
kröp ängstli na Klas-Hinneri ran, un he
lä sin' Arm üm er'n Nacken, un denn weer
se garni bang mehr; awers se wussen
beid: dat weer Jakob Rasmuß, de dar
herümmer wanner. Mal weer dar 'n
Steern von baben kam', un jüs achter 'n
Scheeseider Karkentorn, dar weer he hen-
dalsus. „Ooooooh!" — harrn se beid up
'n mol seegt, un do weer he ok al weg wen.
To harr Klas-Hinneri sin Anna ünner 't
*) schlief. 6 ) Spritzflecke. 7 ) Schnürband. 8 ) wu-
kenzahn. 1S J niemand.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.