- 15 -
Den tidiga organisering av barnen i den socialistiska rörelsen som
uppstod med nittiotalets socialistiska söndagsskolor fortsatte i
Arbet«íbarnens förbund , vilket ingick i det kommunistiska ungdoms -
förbundet . Man hade en egen tidning , kailad Barntidningen frân starten
1919 tili 1923 dà den bytte namn tili Den Unge Kamraten . Liksom ung -
domsförbundets Klubbisten tryckte Den Unge Kamraten âtskilligt med
dikter , tablâer och sânger och publicerade även rapporter frân verk -
samheteT i landet .
Roda julottor hade förekommit sporadiskt efter partisprängningarna
1917 , 1921 och 1924 . De kunde samla socialister frân olika inrikt -
ningar i en gemensam aktivitet . Yid tjugotalets slut blev de âter
vanliga . I Grängesberg i Bergslagen höll kommunisterna igâng en
sâdan verksamhet mellan 1928 och 1936 . ^
Juldagsmorgonen 1930 hölls De Gudlöses Julotta i Stockholms Folkets
Hus A - * sal . Joe Hills " Du fâr kalvstek i himmelens höjd " var inlednings -
sâng . Ivan Engcrantz höll en ateistisk predikan i kâserande anda .
Stockholms Blâ Blusen uppförde Upton Sinclairs pjäs " Inbrottstjuven " .
l6
Det heia avslutades med unison sâng av Internationalen .
Andra " motfester " var Rod Pingst och Roda Plaggans Dag den 6 juni . I anslutning tili Kominterns festkalender firade man i slutet av januari varje âr s . k . LLL - fester , dvs . minnesfester för Lenin , Karl Liebknecht och Rosa Luxemburg . Den 25 februari hölls en internatio - nell manifestation mot arbetslösheten , den 1 augusti var en antimi— litaristisk kampdag och den 7 September firades den internationella ungdomsdagen . I maj firades den internationella barnveckan och dessutom höll man speciella fester för partiet , ungdomsförbundet ,
17
Stormklockan etc .
Dessa verksamheter var - att döma av Stormklockan och Klubbisten - ytterligt centraliserade . Men dessa uttryck för den kommunistiska partioffentligheten verkar skilja sig frân förhällandet i de socialdemokratiska organisationerna . Medan den señare stod i motsättning tili en lokalt baserad politisk aktivitet , exemplifierat av fallet med Nya Samhället , tycks den förra ha kunnat förenas med denna basverksamhet . Förklaringen ligger delvis i SKP : s och SKU : s relativa litenhet och delvis i de sociogeografiskt särpräglade orter som växte fram i och med de olika industrigrenarnas snabba expansion under seklets början . De smâ

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.