- 13 -
" Do orfani «erado arbotarria hado uppköpt alia bil . jettor â andra ooh tredjo radorna . Jublot var hola aflonon utormondo , faut ront akorartat dà vid femte akteno nlut tili sconon överr / icktot ) on lagorkrano prydd med röda band med Inskriptionen : Till Svenaka teatern . Ktt tack för 'Vävarne' frân Bocialister .
Frân andra radens sida hördes C . L . Lundbergö starka stämma . Ilan höll tal , yttrande : 'Medborgare och medborgarinnor ! Â arbetarnas vägnar vili jag harmed uttala ett tack tili Svenska teaterns direktion och medverkande artister för det att ett sâdant stycke blivit uppfört â en svensk seen . '
Varpâ talaren utbragte ett leve för arbetarklassens befrielse , som besvarades med ett fyrfaldigt hurra - och 'Arbetets söner' . "
Mötet mellan den politiskt organiserade arbetarklassen och Svenska teatern är tänkvärt . Teaterdirektionen hyllas samtidigt som man hurrar för revolu - tionen . Salongens arbetaroffentlighet stod emellertid i motsättning tili teaterns borgerliga offentlighetssammanhang . Lundberg och en annan arbetare bötfälldes för att ha " fort oljud " . ^
Vi har här raposidiskt sett hur proletära offentlighetsformer künde gestalta sig vid seklets början . Vad hände dà med dessa aktiviteter ?
Vi skrev tidigare att proletärlitteraturen alltid är relaterad tili arbetarrörelsens politiska status . Pâ samma vis är det med andra proletära offentlighetsformer .
I den teori som NSU - gruppen bygger pâ i det nämnda numret av Ord & Bild ingâr tanken att arbetarrörelsens och arbetarklassens tidiga historia uppvisar tendenser tili en proletär offentlighet som succesivt har avmattats under 1900 - talet . Denna avmattning äger en motsvarighet i proletärlitteraturens allí svagare karaktär av proletärt baserad litteratur och dess anpassning tili den borgerliga litterära offentligheten .
1 . 7 . SAP . SKP och arbetaroffentiighftten»
Denna avmattning kan ses i samband med arbetarrörelsens reformistiska inriktning . Socialdemokratiska Arbetarepartiet ( SAP ) splittrades 1917 efter en läng tids inre motsättningar mellan en höger - och en vänster - socialistisk inriktning . Den señare hade sitt organisatoriska faste i partiets ungdomsförbund , vilket kom att bli stommen tili Sverges Socialdemokratiska Yänsterparti , konstituerat 1917 ( frân 1921 Sverges Kommunistiska Parti / SKP / , Sektion av Kommunistiska internationalen ) .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.