- 7 -
liga samhället och det offentlighetssammanhang som är dess resonans - botton . " ^
IJLg / lrjgfjpunkton f'i5r nil , nAdarit rononomang / ir Jclatínamhíillein roalitot» produktiomjförhällanderia delar f3amhället i klaaaer med olika relationer tili Produktionen och därmed skilda liv och erfarenheter .
Begreppet offentlighet i citatet frân Holmgren ska förstäs annorlunda än i sammanställningar som " den offentliga sektorn " och " statens offent - liga utredningar " .
Frankfurtteoretikern Jürgen Habermas har i sin bok " Borgerlig offentlig -
8
het " visat hur bourgeoisin konstituerades som klass genom den borger -
liga offentligheten . En sida av detta är " offentlighet " som den tionär borgarklassens kampparoll : i ett samhälle som vili bygga pâ rätts - principen ska fakta och handlingar komma upp i ljuset tili allas beskâdan , offentliggöras . Här har vi de borgerliga demokratiska fri - och rättig - heterna .
En annan sida av saken är de ideologiförmedlande och reproducerande offentliga instanser som skapades i och med det borgerliga samhällets uppkomst . Här har vi den parlamentariska apparaten och de politiska partierna , här har vi föreningslivet , utbildningssystemet , massmedia och kulturlivet .
I begynnelsen var dessa organ knutna direkt tili borgarklassen ( fast de betraktades som " allmänhetens " ) . Men i ett samhälle med borgerlig hege - moni är den borgerliga offentligheten inte nödvändigtvis knuten tili borgarklassen i betydelsen dess individer . Den borgerliga offentligheten blir alltsâ samhällelig .
Litteraturens plats i den borgerliga offentligheten har pâ sistone diskuterats flitigt . Man har undersökt hur den litterära offentligheten kunnat fungerà som förelöpare till en borgerlig offentlighet . Man har arbetat formgenetiskt med romanens uppkomst och utifrân offentlighets - begreppet kunnat förklara romanens karakteristiska centrering kring intimsfären . Det borgerliga samhället kännetecknas , utgâr man dâ ifrân , av en klyvning i en intimsfär , vars institution är familjen och vars omrâde är sexualitet och känsloliv , och en sfär , där den borgerliga offentlighetens institutioner gör sig gällande . Konstens funktion för den enskilda människan blir tili individuell kontemplation och dess ämne följdenligt intimsfären . Den klassiska borgerliga jag - romanen är ett vanligt exempel .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.