In dulei iubilo .
105
75 Daer mede sal ick gaen te wijn ,
Aldaer de jonghe ghesellen zijn ,
Eer mijn man sal komen thuys .
Sicut et nos dimittimus —
Wat wil icker meer af zegghen ?
80 Mijn man sal eren ende egghen Ende selve gaen inde ploegh ,
Want daer toe is hy goet ghenoegh Ende daer toe streckt al sijn begheeren ,
Ick sal dan doen sonder cesseeren 85 Ghelijk als voren , dat is gewis .
Debitoribus nostris .
Wat soude ick doen met erve oft goet !
Want ick immer sterven moet .
Ick wilder mijn gerief af hebben 90 Zonder eenigli tegen seggen
En zijn dan blijder als ick oyt was .
Et ne nos inducís —
Gerader , en ist niet waer ?
Lieve gevader , ja 'tis klaer ,
, 95 Wat soudt ghy doen met erf of schat ,
Daer u niet af en waer te bat ?
Ghy zijt noch jongk , ghy meucht verwerven Vele goeds , eer ghy suit sterven .
Och wou de paep toch haesten hem . 100 In temtationem !
Aldus maken sie groot geschal .
Dan roept de koster over al :
Ghy vrouwen , ghy maeckt soo grooten gheluyt ,
Beydt toch , tot dat de misse is wt !
105 Ghevader , de paep zegent hern .
Sed libera nos a malo ! Amen .
Nu zegent hy ons alien ,
Laet ons nu op onse knien vallen !
Wy zijn nu alle wel gezegent .
110 Gevader , en weet ghy niet , oft regent ?
Ich en hebbe geen omme - kleedt .
Aldus staen sy op gereedt ,
Met soo danigen innicheyt Hebben sy haer ghebedt geseyt .
115 Als sy dan komen wt de kerck „ gaen ,
Zoo vangen sy alsulcken werck „ aen ,
Dat den man mach vreesen , als de vrou komt t'liuys , Want vrouwen Pater noster lesen is eens mans kruys .
FINIS .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.