Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

emo certc - dubitdt vud prifcos , null * { bunctuque dicmy rät de purgAtorii ndet omnis wdul - orfum in diligent ia um Ad purgdtoni us cx Johanne Rof - um , ingenue tradit , tentiy ut magü ttr - imTom . VI . Libcr de 
um aurcumDiaconi n Cardinalis crcatus tionem feu motivas , & polt brcyitcr - car - iuiti ad inftitutione» , tum rumore quo * et , ipargebatur , tan' ■tnctpu Apoflolorum peccatorum dilvtio - m monumentis , qua : derit * > tum concurfu m , prima die Januar . teßimonio cujusdam , abatannos , & aflfcrc - mdulgentiam tnora - t ) ad - jemffet , Ut ven - p ig rar et t$c . Tanti : alios Gallici foli fu - it tarnen : Sed in - bis nova jam ad plenum tum , nolentem extin - Apoßolorum meritd , : inde , quomodo in fa - 
fiftum , Sc mnximäfo - 
nipetamur largiffimas inftitutum Jubilrum a 
di & 6 Pontifice , non tantüm ad confirmandam doflnnam de Purgatori'6 & InduJgentiis , & ad majorem vencrationcm Urbi & imprimis ledi iiiar in lila conciliandam , fed & rede judicaflc Hcideggcrum , Hiftori«xPapa - tus period . 5 . num . 116 . quod Jubilarum irtud nihil aliud fuerit , quam Co * lennis quaedam inauguratio , qua Papa R . fc Dominum rotius orbis ma - gnifice dcclarärit . Ad harc , Jubilarum hoc nundinas solennes , quibus pecunias fupremi imperii nervum in rete fuum pifeatorium undiquaquc attraheretPapa , jure die» pollc . Pater id rpfum , ex iis qua : initio Jubiixi ftatim contigerunt : prima quidem folcnm die , verba funt Cranz» Saxon , üb . VJII . cap . ; 6 . in Pontißcalibtct apparens populo , Apoftohcam tili * benedicltonem impertitur . Poßera autem die im per iah habttu ( idque prarfentibus iegatis Impcratoris ) in / ula Cxfarea inßgnis , gladi - um ante fe nudatum jujfu deferri , £$ * fedens alt £ voce teflatur : Bete duo gladu bic . Vides o Petre fuccejjorcm tu um , & tu jalutifer Cbriflcr tuum ceme Cicarium ; ( c£Kx^c / ajf eft Cranzif , alii tarnen verba harc Papa : ipfi tribuunt ) lride quo aftendtt fuperbia fervi fervorum . Mc - moratu dignum modo laudatus Hcideggerus dieif , quod codem dreju - bilaro , quo Papa Carfareatum ( uum oftentavit , Monarchiam etiam Tur - cicam Ottomannus aulpicatus fuerit . Plane flcut antehac codem pore Bonifäcius IIF . univ^rfolts Epifcopi axioma fibi vendicavit , quo am Muhamcd ex orco caput extulit , & nefariar Setfhr fundamenta jecir . Quod vero co medio thelauros tum füos , tum Ecclsfia : Romana : Iocu - plctarc Bonifacio VIT ! , propofitum fuerit , non foliim cx rngeni6 ejus aurifitiente , quod ipfi Platma & Villan . tus tribuunt , colligimus , fed etiam ex eo quod poft inditflum » ( lud Jubiläum tantä fevitate hinc indc Efee - mofynarum qureftorcs Induigcmias populo conccdcrint , ut etiam Con - cilio Vienncnfi An . C . M . CCC Xi . habito , cam cocrcerc opus fuerit : Exftat hac de rc pcculiaris conftitutio Clcm . V . ^aufionibui de poen . & remifl . 
L . V . 
Sccundwm pofl Bonifacium VIIF . Jubifarum , ante pr * ( cripfum ab eodem Centenarium medio Scculi XIV . adeoqueL . indixit Papa Clemens VI . & adqucmque quinquagefimum reduxit annum , Bafilicisquo^uePctri & PauliApoftoIorum , Latcranenlcm Ecclefiamadjunxif , ut ipfa paritcr / » - dulgentt * privilegio detoraretur y utpote qttx ä Conßantino M . poß - quam per Syheßrum fönte BaptifmatU renatus , a contagio leprx mundatut fuerat , in honorem Sahatorü xdtßcata , & 4 Sylveßro
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.