Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

diplomata aut figilla plumbra , fcd per prardicationem rerbi Sc fidem Chrlfti homines Dco rcconciJiari oftenderunt , 2 . Cor . V . 20 , A & . XV . lv . Patres ctiam Ecdefiae antiquiffimi idem docucruut , neque inftrumentis ejusmodi feriptis quisquam icgitur remifiße peccata . Nr Pontificcs quidem Rom . antiqui olim peccatorum peenas per indulgentiarum diplomata cclaxarc foliti sunt . Nam ne unum quidem antiqui Epilcopi Romani alieujus indulgentiar inftrumentum authenticum Bcllarminus proferre potuit . Et quomodo quis de remiflione pcccatorum ccrfus eile poteft ex ejusmodi diplomatibus ? Ftdet enim ex tuJitu , 4nduiu ex verbö Dei Rom . X . 17 . Non verö exverbo vc ! inftrumento Pontificis , qui ipfc incertus & fallax c ( K At , inquit BcIJarminus Üb 2 . de Indulgcnt c . 6 . Non aliter * Ponttßce Rom . gratt4 DEl piumbo membrdn * ahquando intluditur^ quXm / Ipojiolt & Prophet * Uteri4 & cbart * ftlutu my~ flerid incluferunt , 'S du htm fcrtptd Jigr . a funt myftrrtorum ftlutu . Scd undc pcrliulerit nobis Beiiarminus , diplomata illa cum fcriptisPro - plictarum & Apoftolorum par : m authoritatem virtutemque habere ? Vi - vut efl fermo Dtt tfftux Üpenetrabtlior omni gUdto dnapiri ( fc . Hcbr . IV . ii . Ubi vero hoc de ßullis Pontificum dicitur ? Et , fi remiflio pcccatorum membranis aut chartis alligata non « . ft , quodfatetur ipfe Bei - larminus c . ! . , cui ufui funt diplomata , quibus remiflio pcccatorum datur ? 
§ . XXIV . 
Porrd vifitatio liminum Apoftolicorum & frequentatio Bafilicarum Romanarum , quam tempore Jubilaci Papa injungit , <ju * que fpe mercnHi Indulgentias fufeipitur , i ? t\oS - pTimeia< nomine jam dudum a Noftrati - bus rc«fl<r damnata tuif . Neque enim oltendcrc poflunt Pontificii loca fpccialitcr h Dco h6c pr / vilegiö in N . T . donata . Nullum mandatum , nullam promiflionim contcrcndz per tale medium remiffionis rum ex facris Jitcris profrrrc poflunt rontifieii . Quin , quod Chnftus ipfc nos advcrlus voccs illas Pfeudo - Prophrtarum , Ucee hteefi Cbrtflui , 4ttc hie Matth . XXIV . Z ] muniat : Per in de aefi clarill - ma voce cavrndas ctiam nobis iojunxiilct voccs diemtium : Eue Horn * ! In I14C velUli Ra - ßhc4 ! Ldurettt , Compcfltilx $c . Et quomodo Dco placcrent rcligiofas iüx vifitationes & difcurfioncs per Templa , qua : non ad adorandüDcum verum , qui ubivisprxfentiam fuam gratiofam promifit , Matth . XVIII . 10 . Joh . IV . >'2 . 23 . I . Tim . II . 8 . Sedad vcncrandes fanßos , corumque rcüquias inftituuntur , qua - , cüm fub opinionc merendi veniam pcccatorum Sc dulgentias cxThefauro fatisfa & ionum Chrifli , & Sanßorum fiunt , honori 
Dco
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.