Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

n , ex quo Indulgcntias haftenus oftenfum . Ni« tatcm confcrcndi Indul - . di potcftate divinitüs Tibi m faiflc fub anathcmate Valcntia Sc Bcllarmini * d gloriam Dci & utilita - peccata rcmittcndi pote« i . XX . ij . PaftoribusEc - i ad gloriam Dei & utili - obant , quia Chriftus nul« linavit , igitur gcncratira , qua : falfiffima , fi pro - 5 temporales refiduas , ad Pontificiis introdußactk , erbis clavesEcdcfia : coli - prarfraftos pcccatorcs Ii« , illis verö retinere poffiti i 5c folvendi per verbum cröaliqua crogationc , ne - • t fi diccretur de eä , feque - , , non foli Papa : & Epifco - : m his verbis faftam c ( Te : io & ultimo loc6 , ejusdecj rö Indulgcntiarum in Ec - enumerat , qui Indulgcn - eftrum , quorum illc lex« irobat ex quädam inferi« HierufalemRoma : Icga - c Altifiodorenfis , qui ta« xerunt . Pofito rerö In« : ium Pontificum ztate in Quarum originem non i ipfi non diffitentur . Vid . etfi omnia Valcnliani ad fer» 
ferta quim redilNme fc haberent , aliud tarnen nihil probarent , quam Indulgcntias in Occidentali tantüm Eccleliä ufitatas fuifle : Orientali« enim hodieque eas ignorat . Iftud verö minime fufficit ad probandum tjlum antiquillimum Ecclefia : ufum . Bclbrminus in probando perpe - tuö Indulgcntiarum ufu altius adhuc aflurgit , Sc ab ips6 Apoßolorum tempore ufum carundem repetit . Fundamcntum fux aßertionis petit ex 2 . Cor tt io . Cut verd quidpitm condonatü , 0 " ego & c . His bis colligit illc , A . inccftuofo indulgentiam dcdifle Corinthio plane con - formem Papali Indulgentia : . lucpte prorfus , nc quid grävius di'cam . Erat inccftuofus ille cxcommunicatus ab Apoftolö Sc Corinthiacä fia , ut , agnita deteftandi sceleris gravitate , ferid refipifccrct ; hic igitur cum adeö largo lachrymarum imbre poenitentiam eilet conteftatus , ut pcriculnm eilet , nc triflitiä abforberetur , i . Cor . II . 7 . obfccrat P . Co - rinthios , utcondonando ei fcandalum , itcrum in Ecclefia : communionem cum reeipiarit . Sc addit , <5t le illi condonarc , ac reeeptione in Ecclcfiam eundem dignum judicare . Sicut h . 1 . expofucrunt Thcodorctus , Theo - phyl . & Occumenius . Ad^oque de Indulgcntia Papali altum hic filen - tium . Provoc . it deinde Bellarminus ad teftimonia Tcrtulliani & prian i , qui ad intcrceffiones Martyrum paccm lapfis datam commemcN rant , n - c non ad Canones quosdam Concilii Nicarni , Äncyrani & Lao - $ccni , & Ba ( iliiM . teftimonium . Scd fruftra , nihil enim aliud iisdem cvincitur , quam rclaxationcm quandam peenarum acfatisfaäionumEc - ch - fiafticarum fa & am eile . Imponebant enim Vcteres , ficut § XIII . in - dienvimus , peenitentibus fatisfa & iones canonicas , casque longe graviC - ßmas , & tempus fatis Iongum iis cxantlandis pra : figcbant . Interdum autem animadvrriä poenitentis fcri<\ Sc finccrä devotione vcl aliä ad rem fa - dente circumftantiä , fatisfadioncs illas canonicas mirigabant Sc rclaxa - bant . I - Iarc itaque rigoris publica : peenitentia : mitigatio , antiquitus re - laxatio , fequioribus temporibus Indulgentia di & a . Qua : tarnen toto coclo ab hodiernä Pontifici . i Indulgentia differt . Ha : c fupponit alienas fatisfadioncs , non proprias . Vctcrum alienas nullas fupponit , fed pro - prias , Sc quidem non talcs , quales fingunt Pontificii , fed feriam tentiam ; Hxc liberat a purgatorii peenis ; illa canones Ecclefiafticos tantum rclaxabat , imo nc quidem poenas relaxabat , fed earum tempus tantum contrahcbat , nimirum ut peccatorcs feriö poenitentes ante prx - fixum tempus ad Ecclefia : communioncra admittcrentur , quod exlaudatis 
E2 Concil .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.