Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

f XV . 
Et hi erant tibicincs , quibus thcfaurum fuum » ex qu6 Indulgentias depromunt , fuffulciunt Pontificii , qu6 fucceflu , ha & cnus oftcnfum . Ni - hilominiis tarnen PP . Concilii Tridcntini poteftatem confcrcndi gentias a Chrifto Ecclcfiar conccfläm , & hujusmodi poteftate divinitüsfibi traditä antiquiflimis ctiam temporibus illam ufam fuillc tüb anathemate crcdcndum dcccrnunt Se ( L XXV . Ex ( cripturä Valentia & Iicllarminus hoc argumento pugnant : Quocunquc modo ad gloriam Dci & utilita« tem Ecclcfia : pcccata remitti poflunt , comodö pcccata remittendi pote - ftatem Chriftus , Matth . XVI 19 . XVII ! . 8 - Johan . XX . Paftoribus Ec - clcfiac conccflit : Atqui per indulgcntias pcccata ad gloriam Dci & utili - tatem Ecclcfia : remitti poflunt . E . Majorem probant , quia Chriftus nul - Ium modum pcccata remittendi in ( peeie determinavit , igitur generatim de quövis modo verba capienda cfle . Minor , qua : falfiffima , fi pro« banda fit , rccurrendum ncccflario erit ad poenas temporales refiduas , ad ( ntisfattioncs & thefaurum , quac omnia fruftra a Pontificiis introdu6ta cfle , jam tum oftendimus . Certum quidem eil , iftis verbis clavcsEcclcfia : cou - cefläs ede , quarum bcneficio per miniftros fuos prarfradlos peccatores Ii - gare , & poenitentes foIvcre , his peccata remitiere , illis verö rctincrc poflit» adeoqucloqui Chriftum I . e . de ordinaria ligandi 5c folvend» per verbum & facramenta poteftate : De extraordinariä veroaliqua crogatione , ne - fcio cujus thefauri , nihil ncc h . l . nec alibi dicitur - Et fi dicerctur Je eä , foque - retur tarnen manifclte , omnibu$Ecclefia : miniftris , non foli Papa : & Epifco - pis , jure divinö Indulgentias confercndi poteftatem his verbis faftam cfle : Quod tamc ipfi non conccdent . Ca : tcrum de primo & ultimo loc6 , ejusdeq vero fenfu D . Prsefcs aübicgit . Anti . juifilmum vero Indulgcntiarum in Ec - clefiä ulum demonftraturus Valentia , Pontifices enumerat , qui tias conceffifle leguntur , Gregorium M . Sc Sylvcftrum , quorum illc lex - to , hic quarto Seculo vixit . De Silvcftro id probat cx quädam inferi« ptionc fublcfta : fidei , qua ? in faccllo S . Crucisin Hierufalem Roma : lega - tur : De Grcgoriö M . teftimonio D . Thoma : & Altifiodorenfis , qui rnen diu poft Gregorium M . feil . See . XIII . vixerunt . Pofito vero duigentiarum vocabulum & illorum & fequentium Pontificum State in ufu fuifle , quid hoc ad Indulgentias hodiernas ? Quarum originem non usque adeo vetuftam cfie prudentiores Pontificii ipfi non diffitrntur . Vid . Johan . Roffenfis Epifc . § . IV . citatus . Deinde etfi omnia Valcntiani ad 
ferta
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.