Full text: Disputatio Theologica De Jubilæo Romano, Prior

incil . Trident . SeCT . XIV . , Qua : tarnen cum pro - oft dimiflam culpam & i efte in antccedcntibua Vcrbö tarnen dieimus fc opera ifta laborioti rptare vdlc , qu£ tarnen ir ipfi Pontificii . i . Rc - nullam injuriam com * ; quoad culpam & poc * nuftris fatisfa & ionibus , ? efle . Multö minus z . tumenim abeft , utprzter indebita & propria , titulo uidem ca , qua imperata nus , fed ubi fttcrimut en fit j fervi inutilufu - [ VII . lo . Mcritum dccon - condtgn * paßlonei bujut Dcniq»4 hoc urgemus : rius non dicent Pontificii , ficii ; Plcnufimt enirn •mporalis ii £ttrn * % dicit : rfida fatisfadio Chrifti , pondet B . IIarminus , & ■ medium fru & us Chrifti jobisappJicctur . Sed petit udi meritum Chrifti non s nobis rcVflavit , fidem 3uod Thcologi noftri in dunt . Argumenta Bellar - criptura tum c Patrum crose congcrit lib . IV . dc & excmpla , quc exScri - n in illis requiruntur fru - ctatis a Saudis fufeepta , quibus 
* 9 
quibus tarnen nullum meritum vel ( ätisfa & io tribuitur i vel ioquuntur de paternä De» caßigationc & non de judiciariä punitione . Patribus yerd ne per febiim quidem Pontificiac fätisfattiones in meutern venifle ccrtüm eft . Läcbrymas Petri lego> fatüfaElioncm non / <£< ? , inquit Ambrof . Comm . in Luc . üb . X Nullam illi , poft remiÜüm peccatum , fatisfa & io« nem agnofeunt . Quam commendant , & verbis interdum nimis ma - gnificis , fenfu tarnen haudmalö cxtollunt . aliamnonfuifle , prater illam , qua peenitentibus , qui clavibus fuberant Ecclcfia , fuit impofita , conftat . Hic autem immane quantum diftat a Pontificiä latisfaftione ? Ida ante ab - folutioncm peragebatur , hac poft : eam : Ifta vinculö Ecclefiafticö ( bluto , culpäque pariterac peenä remiflä , ceflabat ; hac inverso plane ordinc poft remiflionem culpa : & poena aterna : primum ineipit : lftafiebatEc - clefia , qua offenfe tuerat ; hac Dco dicitur fi : ri : Ifta imponebatur tum ad explorandam , tum ad promovendam internam peenitentiam ; hac utcondigne Deo fatisfiat pro peenä tcmporali . Vid . Chcmnit Exam . Decrct . Concii . Trid . Part . II . p . m . jpg . & fcqv . 
f . XIV . 
ReftatTertium , nempeThcfaurusSatisfa & ionum Chrifti & Sanftö - nim , quem paucis contemplabimur . TraduntautemPontificii , Chrifti paflionem fuillc pretii infiniti , eumque mortuum e ( Te pro omnibus ho - minibus . Quia verd pretium mortis ejus non omnibus hominibus , qui haftenus vixerunt , reipfa fuit applicatum , cum major corum pars pro - pter incredulitatem morti aterna fit addida , hinc multum illius pretii fuperefle , quod , licet nondum applicatum fit , femper tarnen applicari poflit . Docent porrö B . Virginem Mariam , cum nulla pro fc fatisfaÄio - ne indigucrit , quippc qua immunis fuerit ab omni pcccato a & uali & forfan ctiam Original« , ( quod exifiitnare piunt ejj'e judicat Bellarminus ) tarnen plurima efle pafläm propter Dcum . Innumcros etiam alios yos longe plura prarftitifle , aut paflos fiiiflc , quam adlucndam poenara temporalem , pcccatis fuis debitam , erat necefl'e . Has igitur fuperfluas Sandorum adiones vel palfioncs , un ; i cum infinirä Chrifti fatisfadione , cenfent communemquafi Ecclefix Thefaurum , in aeeeptatione Dei re - pofitum , conftitucre , cx quö fingulis , ad redemptionem poena tempo - ralis , ejus indigentibus , aliquid ab illis qui pralunt Ecclcfia diftribui poffit . Fucrunt initiö inter Scholafticos , qui quamvis Indulgcntias ad» mitterent , tarnen thefaurum hunc in dubium voeärunt , ut Francifcus 
May -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.