Full text: Toonneel Des Menschelyken Levens. Of de Vernieuwde Gulden Winkel; Waar in Door Poetische, Historische, Morale, en Schriftuurlijke leeringen, den mensche vertoont werd, hoedanigh hy zijn leven, handel, en wandel, zediglijk, eerbaarlijk en vermakelijk zal overbrengen. Door J. v. Vondelen. Alles in aangename Maat-Dichten, met Verklaringen in prose gesteld, en met Konst-platen, en Beeldenissen verciert.

mm 
De 
d r u k k e r 
Wen fcht * 11 e Kn n ft - li e v e n d e N e d e r 1 a n d er s e e u - 
wigh Heyl en welvaren . 
Vnßige Liefhebbers •van Deugd , en 
Wijsheyd , wy openen uhier de Gordijnen van het Toonneeldes VVeerckls , daarop , meteenonge - meene konfl , en byzondere aardigbeid werd ver to ont , hoe den Menfch , om tot een gelukzalig eind , en onflerflikke naam te komen , zijn bandet , en wandel moetaanfeilen , en gehoudenis hetJpoor der door - luchtigfteverfanden , ti¡aar in het meefle heil genis , na tevolgenWant de Zon , zijnde het glans - rjjMefchepzel nan het uytj'panzel des Hemels , kan van geen blinden gezielt forden , daar de Deugd , vaneenmeerdergloor en heerlijkheyd , voordezo - danige niet verborgen is . Derhalven he eft een van d'Oude zeer welgezegt ; Als Ù de Deugd hebt , dan hebt gy 't al ; maar , als gy d'Ondeugd hebt , dan hebtgy ookuw zelvenniet . TotdezeDeugdbehoorenwyons , metallenaar - fiigheydenvlijt , tebegeven : en dit is het dat d'Ouden , als in e en en Spiegel , ons ( na hare kennijfe ) hebben - willen aanwijfen , hoe wy onzen körten loop des levens befi zouden volbrengen : Eenige hebben door teikenen , zommige door Fabulen , andere door trejfelijke Philofophifche en Moralifehe leeringen e» fpreuken , den Menfche tot het wit des Deugds gewezen , in 't welke zy verfionden haar hoogfte gelukzalighe\d gelegen te zijn . Is dit dan van den Heydenen aangemerkt , zoo lehoort het veel meer van ons Chriflenen l>ehertigt te worden , daarwy de ware Deugd , met het aankleven van dien , Zo naaktelijk en levendig voor oogen behoorden te hebben : nochtans zijn wy z'oo . Waagenßuymerig , datmen ons der Po'étenFabulen , der Philosophen Mor alen en Hiflorienmoet voor dr agen , om ons alzoo tot de Deugd { ais met trappen ) te doen opjlygen . Wyhebben hier van eenproeve in dit tegenwoordig Boek voorge - fielt , dienende den Menfch alles totfìichtinge en leeringe , ja tot de ware Deugd °anradende . En tot meer der vermaak van onze teere ver fanden , i s hier deftom - tnefchilderye enlevende dieht - kunfl ( als twee gefuflers , malkanderen omhel - ^ende ) kunfilijk verzaamt , en het prof fielijke by het vermakelijke gevoegt ; °P dat , wanneer de vliegende en onrufige zinnen door het lezen vermoeyt zijn , * y wederom door het aanfehouwen der beeiden mögen verquikt en verbeugt forden . Hier in na - volgeitde 'tzeggen van den geleer den Koratius . 
A 3 Omnt
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.