VlSlO JoVIALlS . 15 
piencet defipi2nc . Cum haicdicerem , ilie magnopere fufpirayic , uc putaremj acriusproillorumdivinicacedefendendaeciam animo exarfifle . Afe / ctfCinquiebac ) ößone ! ah nefcis ! cum quibusNuminibusconcendas , vide quid sam iavidia : , ab imo demum capice ad univerfam Sophorutn nacionem craducas , vrnnezq ; fimul ofTcndas , quorum , vel cum uno dimicare , facis fuperq ; ducebac Socraces , apud divinum Placonemj . Nam quo demum ( pcdanc , prsclara illa Domina , quorum appellacione divinaj illae mentes imbuuncur 5c ambiuncur , äquibus non fon & icacis tancum germanam laudem , fed etiam literarum pro - Vencum , de penu eorum non illibcraliccr depromimus , Quid quod ficuc ad dicendum , icaadfcribendum , animum fere nunquam induerunc , nifi cumpro - fiore Numinis flamma divinicus incalelcunc . Define vcrö mirari , quod ipläm ^uoq ; Rempublicam Licerariaro , fcverampridem & fobriam hodieluxus affla - Vcric , 6c quaedam fciendi ulcra terminos neceflicacis certc , ucinam non eciamho - neftacis du da laucicia : quando communis hic eft rerum omnium morbus , ipfiq ; propemodum inceftinus a : taci , Nimirumica fe res habec , arces & fciencise fecu - h»m fequuncur , acq ; uc ©lim dum Romanze Reipublicas frugalicacem Regum luxus excepic , luxuriamquoq ; iüam licera : fenlerunc ; ica huic cempeftaci fi pmerica comparentur evenifle videri necefle eft , Tu si placec adhuc dimica - tio , velpugnacor accede» vcl Judex . Jam folueum flu & ibus Navigium inpri - ftinum robur compofueranc arcificesjcum ille ( fimui & caeccri ) allurrexic , ar - kvprsqi dexcera finquic ) Forum , & quoniam in Campo fttmiu , navaltp ottus 
frtltum ineamus . Tum Ego quasi ad pugnam alacer , Duc me ( inquiebam ) quo Voles , aneipitem adhuc animiq ; pendcncem , nonmeame voluncas . fed cua ms reget authoricas . Icaq ; «quori permifla navis vento & carbafis ücebacur . cum audacior faäus du & oris mei reverentia incerpello , o feliciüime ! five genu * Deorum es , five proles dominum» cum obfequencem habeas Fortunse defer - Corem , fas fit mihi quaerere , unde Numen venias , quove cendas ? Tum ille , ut placidus erat , RemCinquic ) haud difficilem poftulafti , cujus hiftoria nifi ad cua quoq ; voca percinerec , fäcile poftulacionem cuam , alio craherem obftinaciore filencio . Regio , unde venio , a perpecuisMachinacionibus Machaonia appellacur , in fuburbio mundi fica . & poftquam viribus omnibus Opifcx rerum natura con - iumpcis . hic uleimam laboris dolorisq ; exoneraflee negeflkacem , plane alios fines , & qualicacem fortica eft»ut fane ficut compendium natura ; mundus eft» ica hic t»ujus exera mundum uleima & rudis delineacio> aut tancum fundamentum , ubi lapides , faxa , fent^sq^abfolvere opus , non ueparensfedue noverca voluic . Ma - gnum iftud ac pene incredibile , fupraq ; fidem eft , quod dicam : quam fane fi - dem , non elTec , cur iurcligiofcrequirerem , utfacio , nifi feirem nacurac pro . penfionem , in rebus eam habere vim , ac faculcatem , ut fi alibi non raro . hic femper prodigij locum obeineao» Nemo eft , qui nefeiat , modo aliquid feiat , ferro nihil efie contumacius , nihil ad quandam velut difciplinam ac legem acci - 
piendam inerciusjiftudtarnen tancamhujusRcgionisinvcnicindolem , ucja & um 
fparfumq ; , nonfine fpe maximairuAuz» tuts dillemiaari , ad mellem tstream^ «um 5«nore mccendum uberrimo poflic , Ipfe vidi , hifce öculis , credc , callido$ regionis agricolas , ferrum , ca - fim minutaeimq ; concundere , cenuiflimas illas »renulas . Sc quafi acomo ? , humo , feraiaum «vre commiccere , cxcolcreq ; , do - 
nec
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.