4
xii Indlcdntng .
Iblandt dem so in ^at»c giert Forsog paa dct Slagü Arbeide og fkrevet noget om den gamle Poesie , enten sarfftlt eller indlemmet i an - dre Afhandlinger , crc folgende : Duirderg de Scaldi« . veterum Hyper - boreorum ; Wettcnstccil de pofifi Scaldorum fcptentrionalium ; ^ ( l'Clfon de primordiis & incrementis po£feos Svccanar ; jtCClCl't prolufio de Scaldis fivc poCtis gentium arftoarum ; M . OlüVlUs de poeli anriczva Oanica ; WollUlUs de licceiarura runica ; Ste - phanius in Notis ad Saxonem og endnn andre fleere , af hvilke nogle forhen crc navnde ved cii anden Leilighed . Alle disse erc blevne siaaende saa at sige ved det ndvendige , og Poesien mindre vedkom - wende , for Er . vore Skaldeö M ? ngde , Stand og Anseelse , dereö Natnrgaver , Fardighed , Tankemaade , Sandrnhed m . m . have der - imod saare lidet sagt om Poesiens rette Art og Egenstab angaaende Reglerne , Versarten , Sproget , Foredragömaaden , hvilket alt her gioreö til enHovedsag .
Efterat jeg havde ndtcrnkt og samlet per lancem 5amram , hvad som angik mit Formaal , kostcdc dct el mindre Overlcrg at satte alt dette nd fra Hinanden , og siden at feie der an efter en viö Plan ved Udarbcidelsen . Baadc ved de storrc og mindre Inddelinger Häver jeg havt cn god natnrlig Orden for Oine , som henviistc hvcr Ting til sic rette Sted : og sorsaavidt troer jeg neppe saadant er Arbeide knnde faaet cn anden dertil bedre passende Indretning . Til Feil maae dct ei regneö , at Visse Ting berorcS öftere end eengang , da dette moder ikknn sielden , og er stcet med beraad Hu , hvor en Gientagelse var i forstiellig Hensigt nodvendig , og fleere Steder gave hver paa sinMaa - dcAnledning dertil .
Alle

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.