Zndledntnss . t«
Det griffe min Agt at oplofte paa Sandhedenö Bekostningde gamle Nordistes Cultur , for saa uformarkt at satte dcm i Ligning med andre meer oplyste Folk , hoö hvilke den mennejkelige Forstand og Vid er ncrsten stcgen til al muelig Fuldkommenhcd ; mm jeg vi itte deSmindre med hvad sagt er vise , at den tager Feil , som gior sig alt for ringe Tanker om Forstandenö Dyrkelse hos vore , som man siger , bardariste Fadre , og troer at poetiste Skionheders Savn i deres Digte , at sorstaae saadanne som findes hoö andre beromte Digtere , er at tilffrive svage Natur - Gaver og manglende Begreb om der Smukte , som den gamle Verden , udenfor en grast ogromerff Hierne , stal intet have tiendl lil .
Allermindst lader fligt sig höre , naar det byggeS paa den Grund , at vort Nordens kolde og sngtige Lust umnelig tan eller knnde frem - bringe opvakte Hoveder . Saalcdcö tankte sorlangst de fieesie larde Grakerog Romcrc , ( Schützens Schutzschr . XX . § . 4 . ) som dog erc forsaavidt at undstylde , at de maastee ei vidste bedre , og troede det knnde have nogen Rim . lighed , hvad Senecaetstedö siger , at Men - ncstenes Forstand ( »Norden ) er ligesaa raa , som den Himmelegn , hvorunder de boe : " dominum inAenis 26 fimilitudinem coeli fui rigent . , , Formodentlig bcroede dog dctre stionne Arioma paa usikre og falstc Beretninger , som da giorde alle Tydste og Nordiste til vilde og vanknndigeFolk ; ladet gik saavidt , at nogle asbildedes paa en vis Maade lige umalende Dyr , som da Theophaneö bestrev de ftanki - ke Konger med Vildsvine - Borster paa Ryggen : 0 . s . v . See Kcyelcrs ^Ntlqvitates Septencr . Lsp . II . § . 6 . hvor han til - foier denne rigtige Bemarkning : " LcHicec^omaniLc impri - mis morum & fcienciarum elogio fuperbientes , iixvidia infupet
a z aliena ;

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.