IV Zndledntng .
cm de fra Scandinavien udvandrcnde Gother , figer ndtrykkelig efter en vis Dio , at de Hove til alle Tidcr varet klogere end andre barba - ? , ste Folk , og bragt Der nerften ligesaa vidt som Grakerne sclv : " oin - nibuz Gothi fapicntiorcs femper c - xtitcrunt , Gntcisqve
pene confimiles . En Berommelse som Ol . VcrcllUiZ ( KunvZr . Lcanci . Lap . z . ) troer at maae : »>cd endnu storre Ret tilkomme Scan - dianerne sclv , som forbleve hiemme , og frem for de andre node til Genicks Ovclser den fornodne Roelighed . Man nndreü dersor ei over at finde ivor Poesie ogProsaProver paa dyrket Forstand og Vit - tighed , der stedse Häver forplantet sig fra Slegt til anden ved Un» derviisning og Larvillighed .
Vel sandt , der kiendteS ei endnu osscntlige Stiftelser , som lade sig ligne med Skoler og Acadcmier i vore Tidcr , ( stiont jeg veed en vis Antor paasiaacr med en rcr barnagtig ForviSninq , at begge Deele have floreret endog lcrnge for Christi Fodsel i dissc tande ) , men der - for 6or man ei rvivle paa , at der jo blcv sorget for llngdommenü ständige Opdragelse . Historien giver en Mcrngde Erempler saavel paa Konger og Fyrster som andre fornemme Folk , der satte dereö Vorn til Underviisning Hos kyndige og vife Ma>nd , hvor de bleve op« larrtc , dcelo i fornodne KrigS - Ovelser , deelS i andre den Tid giel - dende smukke K onfrcr og Videnffaber . Dctte kommer og overeenö med Jornandls Udsigende , at Gotherne i hine crldere Tider ei mang« lede dem , ashvilke de künde lcrre Viiödom : non defuerunt , qvicos fapientiam erudirent . Naar alt det blev samlet nnder eet , som Old« Historien beretter om Fcrdreö og Formynderes Nidkierhed for at dan - ne deres nnge Paarorende til fornusrige , vise og vardigeMand , vilde det udgiore cn smuk og lcrsevcrrdig Äfhandling .
Der

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.