ELDSTJERNA .
731
Friherrl . ätten Eldstjema , N : o 95 . f .
Tab . 1 .
Plins Gustaf ( Konuug Eric XIV : s och Drottning Catharina Mânsdotters so« ) , f . 1568 ™ / 2 pâ holms slott , i 1607 22 / 2 i Cazin i Ryssland . Ilögst beromvärd , sâsom Svensk Kronarfvinge , medborgs - inan , menniska och lärd ; tillgifven katholska religio - nen ; nekade att taga en Rysk Prinsessa tili genial ; grufligt fiingslad . — Skall med Brita Kurth , hvil - ken — enligt en hennes egenhiindiga anteckning i en tysk , aridelig bok , den hon fâtt af Drottning tharina Mansdottcr och gifvit 8t sin äldsta son , rentius , och som sedermera förvarades bland hennes son - sons sonsous sons , Öfver - Kaiumarherrens Frill . Adolph Ludv . Stjernelds boksamling — varit Prinsens älskar - iiina , haft fyra barn , nemligcn tre söner , Laurentius , Eric och Carl Gustaf , hvilka bäda sistnämnda dogo ogifta , samt en dotter , Catharina Sigrid , som upp - fostrades hos en Furs tin na Sapieha .
Son :
Laurentius Kartbetsky * Eldh , f . 1586 V» i Trop - pau i Schlesien ; En rask krigsmau i yngre aren ; f 16 ( 50 12 / ft i Norrköping och begrafven i stadskyrkan derst . lían och hans syskon fingo af sin fader ett 8vart , brinnande berg i guldfalt till vapen , hvilket sedermera af Tyska Kejsaren Rudolph II förbättra - des med gyllene vasar i svart fait ; bief uppfostrad i lmhcrska lärau hos sin farmoder , Drottning rina Mausdotter , pâ Ljuxala i Finland ; tog en gang i envig med en förnäm Polack hans sabel ; var , en - ligt ett hans bref , fir 1057 utrest till Tyskland , för att fâ reda pä sin slägts qvarlätenskap ; bodde slutli - gen i Norrköping . — Gift l : o 1021 med Brita eóos , f . 1590 , lefde ännu 164 ? ; dotter af Hans Hans - son Törnroos och Brita Bertilsdottcr Clianter , tili Hjörnlunda : — 2 : o med ( namnet ej bekant ) . Frän hans en son , Abraham , härstammade slägten Eldh , 8oni ännu i början af 1800 - talet lefde .
S ö nei1 :
1 . Lars Larsson Eldh , Nobil . och Baron Eid - s { jer7ia , f . 10 - 0 , f 1701 . Se Tab . 2 .
1 . Samuel Larsson Eldh , Nobil . Stjerneld , f . 1637 , f 1716 , Se adel . ätten Stjerneld , Tab . 1 .
Tab . 2 .
Lars Larsson Eldh , Nobil . och liaron Lldsljeriia ( son af Laurentius Karthetskij Eldh , Tab . 1 ) , Frihcrre tili Borg i Borgs socken och Ostergöthland samt Her re till Kran tzbro , Fästerid och Catharinaeberg ; f . IttVtì i Ostergöthland ; Hofkassör 1044 ; Kammar - skrifvare i Kammarkollegium 1047 ; Fiskal ( 'erst . 1649 ; Kammar - Archiv - Inspektor 1653 ; Kommissarie \ Kammar - Revisionen 100O ; Adiad 1002 20 / n och introducerad under N : o 054 i Svenneklassen , men hvilket nummer i matrikcln iir intaget af ätten Win - strnp ; Assessor i nyssn . revision 1060 ; Krigs - Kam - ïnar - Riui vid Sveuska Arméen i Skânc 1675 ; Kam - inar - Râds karaktär 1078 ; Kammar - R8d 1080 ; höfding pâ Ösel 1089 , ocli i Elfsborgs liin och pa Dahl 16111 ) ; Friherre KHJl , ! / fl ( introd . 1093 , under N : o NÍJ , sedermela 95 ) ; Landshöfding i Ostergöthland 1693 ; f 1701 1ö / 12 i Linköping och ligger ven i Borgs kvrka , der lian lät mura en faniilje - graf . Han var en skicklig och myeket brukad tjen - stenian , samt sa myeket och allmänt saknad att ,
efter hans död , uppkom i Ostergöthland ordsprâket det var ej sa , när Lasse lefde ; duellerade 1072 i Januari , vid ett gästabud , i tysthet med sin stjuf - dotters man , General - Tullinspekloren Crispin Flygge , dervid bada fingo skrânior , men utan vidare menlig pâfôljd . — Gift 1 : 0 1055 med Catharina Standorph , + 1007 7 / e ; dotter af Salomon Standorph , som var kommen ifrân Dantzig , och Brita Andersdotter , Eric Göransson Tegels ( N : o 140 ) brorsdotter : — 2 : o med Eva Eggertz , i hennes 3 : e gifte , i 1074 26 / u och begrafven i Riddarholms - kyrkan ; dotter af Med . toren Herman Eggertz samt enka l : o efter Under - Stâthâllaren Bengt Baaz , Nobil . Ekehjelm , N : o 380 , tili Ekensberg , och 2 : o efter Koni m i ssari eil Henric Wulf , Nobil . Ulfvenklou , N : o 010 , tili Björnö och Wanstad : — 3 : o med Catharina Kyle , i hennes 2 : a gifte , f . 1642 , f 1099 2 , / 2 i Linköping och ven i Borg ; dotter af Landshöfdingen Haus Kyle , N : o 5 , tili Frötuna , m . m . , och hans 2 : a fru beth Catharina von der Lühe , samt skiljd ifrân joren Märten Crusebjörn , N : o 136 .
Barn :
1 . Eric Nils , f . tvilling , 1650 , i Polen , i straxt .
1 . Lars , f . tvilling , 1656 i Polen ; Legations - Sekreterare vid Fredstraktaten i Nimwegen ; f 1678 i Stettin .
I . Salomon , f . 1659 ; Hofjunkare hos Konung Carl XI ; f 1679 i Malmö , af blessyrer , dem hau tillfogats af Suapphanarne .
1 . Sigrid Christina , f . 1060 , f straxt .
1 . Catharina Sophia , f . 1001 , f 1089 l0 / 7 och begrafven i Jacobs kyrka i Stockholm . Gift 1680 pâ Jacobsberg i Upland med Bergs - Radet Robert Kmninmundt , Nobil . Kinninmundt , N : o 971 , i hans l : a gifte .
I . Brita , f . 1002 , - i * 1743 och begrafven i Eld - stjernska familjegrafven i Borgs kyrka i land , tili hvars underhall hon 1729 gaf V2 hemman i Ekenberg . Gift 1682 20 / 4 med Kammar - Rädet Ilans Billing , Nobil . Billingsköld , N : o 989 , tili Hâkanryd och Nessby , i hans 2 : a gifte , f 1710 .
1 . Gustaf , f . 1003 ; Assessor ; f 1695 . SeTab . 2 .
1 . Jacob , f . 1004 i Stockholm ; Under - konduktör vid Fortifikationsstaten 1081 , da Carlskrona anlades ; Löjtnant derst . 1683 ; Kapten 1088 ; General - Q , var - termästare - Löjtnant 1097 ; General - Qvartermästare vid Fortifikationen 1711 ; Skall slutligen gâtt i ett hardinerkloster samt dödt ogift i Florentz . Han reste 1085 utrikes och gjorde tvänne ars fälttfig i Ungern emot Turkarne , dä hau bevistade slaget vid berget Hartzan , der han trängde sig nära intill Storwizirens tält och tog af eu Tartarisk befälhafvare hans b§ge , sabel och dolk .
1 . Anna Christina , f . 1008 , f ogift .
1 . Carl , f . 1000 ; Registrator i Justitiœ - nen ; i ogift , i " Wennersborg .
Tab . 3 .
Gustaf ( sou af Lars Larsson Eldh , Nobil . och Baron Eldstjema , Tab . 1 ) , f . 1003 16 / 2 i Stockholm ; Häradshöfding i Marks härad i Westergöthland 1680 ; Assessor i Gotha Hofrätt 1694 ; - J - J 095 4 / 3 i , löu - köping , enl . pâskriften â hans likkista i Borgs kyrka i Ostergöthland . Han var en lärd och samvetsgrann man . — Gift 1688 23 / io med Anna Maria Sacken -

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.