NANCY
209
den siste polske kungen , Ludvig XV : s svärfader , som här i Lothringen fick ett miniatyrrike tili er - sättning för det förlorade Polen , frodades rococon här som i ingen annan fransk provinsstad . Här verkade äkta rococoarkitekter som Héré och Mique , vidare den störste mästare , Stilen kanske frambragt i smideskonst , Jean Lamour , och slutligen en hei skola af bildhuggare , mest tillhörande familjen Adam , med hvilken ocksâ Nancys andra geni i rangen efter Callot var befryndad , Clodion , seklets Tanagrabildare , hvilkens erotiska grupper äro de luftigaste och lattaste , som skapats sedan Hellas' dagar . Sä nära Tyskland , i en halft germansk stad , är sälunda den mest franske och förtrollande af alla mejselns tjusare född .
Till dessa manga kan man till sist lägga ett namn , särskildt minnesvärdt för oss svenskar , Gustaf Lund - berg , vär store pastellist , värt rococomäleris grund - läggare . Hans rykte trängde frän Paris , där han som bekant lefde sä mänga är , tili Nancy . Det var Maria Leszcynska , drottningen , som rekommen - derade honom tili sin fader , sedan han mâlat henne ej mindre än tre gänger . Lundberg icke blott konter - fejade Stanislas och dennes familj vid hofvet i Nancy och det närbelägna Lunéville — där Stanislas hade sitt Versailles — men vägledde konungen själf i konsten att föra pastellkritorna . Den välgörande exmonarken skulle icke hafva varit en äkta rococo - gestalt , om han icke ocksâ dilettanterat i litteratur och konst . Den som skrifver dessa rader , har förut närmare omtalat detta Lundbergs gästspel hos nislas och med hjälp af chefen för Versailles' sam -
14 . — Lever t in , Resebref .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.