Föreliggande arbcte är icke blott en monografi öfver N . Lafrensen d . y . Det är en undersökning öfver heia forra àrhundradets under fransk pá - verkan uppspirande svenska mdleri . Efter att fiera dr hafva studerai de litterära förbindelserna mellan 1700 - talets Frankrike och Sverige , har Jag hör följt de bäda ländernas konstnärliga samband under sarnma tid och sökt visa , hur vär första inhemska och betydande rnâlarkonst utvecklats . Nielas sen d . y . stdr som den sista och mest karaktäristiska representanten för denna konst och har därför blifvit detta arbetes hufvudperson .
Den , som själf sysslat med svensk konsthistoria , vet , hur magra hällorna hör aro , och hur svärt det är särskildt attfinna aktstycken , hvilka belysa de döda konstnärernas lif och lynnen . För denna undersökning dro alia slags tryckta och en myekenhet arkivaliska källor använda frdn bäda länderna .
O m denna studie med ndgorlunda klarhet belyser sitt ämne , sker det i ej ringa män tack vare stöd frän andra . Genom franska legationen i Stockholm och den svenska i Paris har jag fätt tillträde tili de för uppgiften viktigaste privatsamlingarna i Paris — och i all synnerhet bör jag därför tacka f . d . envoyén i Paris F . Due . Inhemska kännare och samlare som ceremonimästaren grefve A . Horn ,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.