slutet pA 1700 - talets svensk - franska mAleri 359
som ocksâ kallades ny , men hvilken i verkligheten var gammal som Staden , frán hvilken den kom — Rom . Klassicismen var i själfva verket renässan - sens sista böljeslag , den sista yttringen af antik - dyrkandets öfvertro , och detta sista , arkeologiska skede mâste genomgâs , innan konsten fick klart för sig den for oss nu sâ enkla sanningen , att renässansens storhet just fanns , där den mest oför - färadt och ursprungligt omdanat de klassiska len efter sitt eget beläte . Just den vetenskapliga konsekvens , med hvilken skolgângen hos antiken âterupptogs i 1800 - talets början , visade felaktig - heten i grundprincipen , efterlikningens princip . Äfven de största af de bildhuggare , som bära denna rörelse , lära oss detta . Äfven de äro stora sâ - länge det antika blott är ett kombinationselement i deras konst , medan det ortodoxa uppgáendet i en antikiserande stil ocksâ visar utsinandet af deras konstnärliga skaparkraft . Hur berättar icke vâr store Sergels utveckling just detta !
Men längt mera ödesdiger bief klassicismen för mäleriet . Den ensidigt ökade känslan för det skulpturala dref mâlarna till en rent omâlerisk framställningsstil . Man tänkte och drömde icke längre i färg . Kulören bief nâgot sekundärt utan inre mening , och känslan för linje och kontur lät mâlarna glömma färgplanet . Men ej nog härmed . Genom den berättigade Oppositionen mot rococons konventionella försköning mattades smâningom den verkliga skönhetskänslan . När konstnären dà ej hade den antika skematiken att hjälpa sig med , stod han râdvill inför naturen . Den enda rätta väg ,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.