94
SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
möblerna , sásom den praktfulla mahognysäng , i hvilken drottning Desideria ( som tyckte sä illa om att sofva pâ samma gang som andra människor ) gjorde dag tili natt , sedan hon vid midnatt intagit sin diner , eller Carl Johans skrifbord , fattigt och fantasilöst , med sin stora skifva , buren af flygel - mansstrama ben . Hela stilens paradaktiga , för det intima och hvardagliga lifvet främmande lynne , gaf anledning tili de löjligaste kompromisser mellan högtidlighet och nytta . Man betrakte drottning Desiderias arbetsbord med de groteska pâsarna — en syn för komikens gudar . Vackrast gör sig tidens formgifning , där grada linjer och geomet - riska ytor betingas af uppgiften . Utmärkt vackra äro sâlunda nâgra mahognydörrar med förgyllda fackelartade emblem i fälten ( frân Rosersberg ) och vackra och smakfulla äro sä godt som alla spegel - inramningar häruppe . Man betrakte blott den stora spegeln frân slottet — det är en s . k . psyche . Den som minns gamia romaner frân seklets midt ihägkommer termen . Det är framför en psyche borgarromantikens tragiska äktenskapsscener ut - spelas , medan tidens kallhjärtade skönhet faster den blixtrande sévignén — pannsmycket — under sitt krusade härfäste eller af kammarflickan later snöra sig tili den ideala spenslighet om midjan , som rimmade pä »vidjan» och i praktiken âstad - koms genom formlig tortyr ( traditionen berättar att tillsnörningen mäste ske med försiktiga afbrott för att icke blifva riskabel ) .
Rummens smärre prydnadsföremäl äro i all - mänhet af större glädje för betraktaren än möb -