92 SVENSIÍ KONST OCH SVENSK NATUR
man kallade den »stora , rena stylen» — alias em - pirens antika schematisering med pilastrar och lonner . Nu börjar bruket att göra infattningen tili en magistratspersons chiffonierklaff vördnadsbju - dande som till en tempelcella och lâta de skrifbord , â hvilka Stockholms borgare nedskrefvo sin husliga och ekonomiska korrespondens , presentera den imposanta bilden af antika kolonnfasader . Den goda tidens tradition leide dock kvar mer än ett decennium in i 1800 - talet , och blott försiktigt och motvilligt med lätsadt allvar var det som den tika pedagogien vann herradöme . En vacker tär , utförd efter ritning af den gamie gustavianen Elias Martin , och en synnerligen behagfull fonier , stammande frân hofleverantören I . P . Bergs officin , visa t . ex . prof pâ en lugn och älskvärd öfvergängsstil , som ännu har kvar nâgot af gamia dagars leende sällskapston . Men alltjämt växer den antika disciplinen . Athén och Rom gras - sera väldeligt i snickeriverkstäderna i Stockholms - gränderna . Vili man se den antika förhäfvelsen i sin prydno , betrakte man det monumentala bord , signeradt Lundelius , som frân kungliga slottet är lánadt till utställningen . Det är ett bord med propyläer och parthenon . Inspirationen är ungefär densamma som i det hederliga , gamia kanslihuset vid Mynttorget — den doriska tempel - stilen i all dess gudomliga värdighet . Den ut - veckling , möbelkonsten i Sverige sedermera tager pä 1800 - talet , kan närmast kallas en allmän bana - Iisering , lämpad efter borgarseklets flacka smak och ansprâksfulla prunklystnad . Med utslätade