CARL XIV JOHANS - UTSTÄLLNINGEN
89
en förgylld romersk örn under sitt kaffebord , eller hvarför en stockholmsk köpmans chiffonier skulle uppbära ett Iitet antikt Vestatempel , helst som möblerna sällan voro väl hopkomponerade . Och hur profetiska tidens damer künde känna sig , borde det dock , tycker man , ha varit tröttsamt att sä ofta sitta pâ träfötter sâsom pytiska prästinnor ! Om tili nâgon bohagsstil kan till denna riktas den be - kanta Ehrensvärdska frâgan : »Kolonner , hvad vil jen I ? »
Lägger man härtill , att färgsinnet hos denna period var svagt , sâsom alla de kyliga och prälande tonerna pá mattor och möbeltyg uppe pâ utställ - ningen nogsamt visa , torde det vara klart , att denna konst rent estetiskt taget bör erkännas med modifikation .
Lâtom oss älska denna tids stil som vi älska barndomsminnen , lâtom oss studerà den med den pietetsfulla ömhet , vi äro skyldiga den omgifning , i hvilken vâra föräldrar svärmat och drömt som unga . Lâtom oss vara tacksamma för denna histo - riskt sä lärorika och upplysande utställning , men ej annat än med försiktighet mottaga dess former och ideal . Det är redan en öppen frâga , om imita - tionen af historiska stilar i och för sig är nâgot välsignelserikt . Men att imitera en stil , som själf frän början var imitation , och som ingen tradition eller hophörighet med nationella âskâdningar äger , det är onekligen att — gâ öfver än efter vatten .