84 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
kallats Ludvig XVI : s , ehuru den var född redan före konungens regeringstid och lians egen god - sinta och enfaldiga filfrasfysionomi allra minst sade ihop med dess tunna och ömtäliga elegans . Dubarrys lilla lustslott Louveciennes , Marie - An - toinettes Trianon och det berömda hoteil , som tillhörde periodens sista stora dansös , la Guimard , »gracernas skelett» , sâsom hon pä grund af sin ideala magerhet kallades , visade denna smak i dess fulländning . Redan här hade den raka linjen fullständigt löst sig ur kurvan , och rena antika element funnos i mängd i denna stil , som likväl i sin forms en smula abstrakta finhet , sina glesa , stängelaktiga linjer var sä äkta fransk . Tidens mästare , Clodion , förenar i sina terrakottagrupper rococo och Tanagra .
Men utvecklingen stannade icke vid denna punkt . Redan före den franska revolutionen stod empirestilen fullfärdig i sitt romerska exercisväsen . Orsaken tili denna förvandling var , andligt sedt , den allt starkare genklang , den hedniska världs - àskâdningen fick uti 1770 - och 1780 - talens Frank - rike . Operans och maskeradens lekfulla olymp hade för länge sedan mâst lämna platsen för en sannare och större , men ocksâ torrare och mer schematisk antik . Nu växte de män upp , hvilka i konventet svuro vid Brutus och Cato , gáfvo mâ - nader och âr latinska namn och eftersträfvade de gamia tyrannmördarnas blodiga borgardygder . Atmosfären var mättad med antikt patos . Men , tekniskt sedt , medverkade vid den specifikt tunga och arkeologiska karaktär , som empirens möbel -